Kommunestyret vedtok, på årets mørkeste dag, å avvise behandlingen av alle forslag til kommuneplanen ut over formannskapets vedtak. Cirka 60 forslag som stort sett alle er oppfølging av innbyggerinnspill «følger saken» til neste rullering om 4 år.

Det gjelder soning av hele eller deler av Skjønhaug i Bergerskogen til LNF (Landbruk, Natur og friluftsliv), innspill om aktivt trevern, alle søknader om omsoning til næring, alle forslag om omsoning til LNF av miljøhensyn. F.eks. utvidelse av grøntsonen mellom Skoklefallskogen og Nesoddmarka, omsoning av arealer nord for Svestad for å verne rødlistarter og hjelp til med gjenoppbygging av Oslofjorden og en rekke andre mindre miljøtiltak osv.

Vedtaket ble gjort med 16 (AP, H, Frp, KrF og 1 SP) mot 15 (SV, MDG, V, Rødt og 1 SP) stemmer.

Erfaringene mine med vedtak om «følger saken» er at det går i søppelbøtta. Eksempelet er Ruud gård som driver næring (søppelhåndtering) og for 12 år siden ba om omregulering av deler av gården til næring. Den var ikke skikkelig utredet så forslaget som jeg fremmet da ble nedstemt, men skulle følge saken til neste rullering. Dette er tredje gang planen rulleres siden da, og nå skal den altså følge saken etter fjerde rullering. Kommunen har stor mangel på næringsarealer. (Rødt tar ikke stilling til om området bør sones om, men mener vi faktisk må utrede spørsmålet å få en vurdering av om det er vektige samfunnsmessige eller miljømessige argumenter for eller mot.) Kommunens maktpolitikere velger å la være å behandle nesten alle innbyggerinitiativ.

Hvordan kan innbyggerne få innflytelse i en kommune hvor det politiske flertallet nekter å behandle forslagene deres?

Rødt ønsker seg et politisk flertall som faktisk vil høre på og samarbeide med innbyggerne.

Vi kommer tilbake til en rekke enkeltsaker som nå er avgjort med alvorlige negative virkninger.

PS: Formannskapets innstilling, som ble vedtatt, inneholdt noen få lyspunkt:

Omsoning av kommunens tomt i Bergerskogen til LNF, noen lettelser i forhold til å kunne sette solceller på tak mm.