Vårt kompass

For å ta stilling i alle enkeltsakene er det viktig å ha et kompass som sier noe om i hvilken retning man ønsker Nesodden skal styre mot. Vi vil at Nesodden kommune skal møte framtiden på innbyggernes premisser, ikke utbyggernes. Vi skal sørge for at Nesoddens handlingsrom skal øke litt år for år, det kommer innbyggerne til gode. Men vi skal ikke bygge ned natur eller åkerland, og vi folkevalgte skal lytte på lokalbefolkningen når politiske vedtak som berører innbyggerne tas. Vi skal utvikle Nesodden nedenfra og opp. Derfor skal vi bevare grendeskolene, derfor vil vi sørge for å vokse sakte, over hele kommunen og bremse en forstads-utvikling av sentrumsområdene. Vi vil finne løsninger for innbyggere i våre Grender som ikke er regulert og dermed bor uten moderne sanitet. Vi vil tillate dispensasjon til utvikling avvann og avløps ordninger på privat initiativ. Det er godt miljøvern og godlikebehandling av våre innbyggere. Senterpartiet stanset innføring av eiendomsskatt på Nesodden i sittende periode og vil være garantist mot skatt på bolig i neste.

Senterpartiet vil jobbe for en begrenset utbygging på Nesodden, vi tror ikke vår kommune er tjent med en hastig urbanisering men heller større spredning og mindre prosjekter. Vi vet behovet for flere rimelige boliger er økende og vi har troen på en tredje boligsektor, en sektor mellom den kommunale og den private sektoren som skal sørge for rimelige eie og leieboliger. En ikke kommersiell modell med helt nye boligkjøps-modeller og ser for oss at det kommunale eiendomsselskapet Tangenten AS kan være instrumentet for å realisere dette. Våre skoger og vår lange kystlinje skal bevares og gjøres mer tilgjengelig. Derfor er vi for vern gjennom aktivt bruk. Tomåsan, kyststien og hundremetersskogen i ditt nabolag skal pleies og vernes mot utbygging, vi skal stille strengere krav i alle byggesaker til inngrep i stedlig natur. Kommunen skal tilpasse alternative energiløsninger i sine bygg og vektleggeresirkulerbare materialer som tre i kommunale nybygg. Vi vil forsterkejordvernet med mål om økt kortreist matproduksjon og at flest mulig skal ha rent vann i springen og kommunalt avløp, derfor tar vi fart i hyttekonverteringen. Vi på Nesodden sykler, går og reiser kollektivt mer enn noen andre i landet og er i dag en moderne klimavennlig kommune. Men for å øke trafikksikkerheten og tilrettelegge for trygg beredskap året rundt trenger Nesodden ny innfartsvei. Nesodden Senterpartiet vil oppgradereeksisterende fylkesveier og gå i gang med regulering av gang og sykkelveier langs de mest utsatte veistrekningene. Våre barn skal ha gode oppvekstvilkår. Vi sikret vedtak for totalrenovering og nybygg på Myklerud barneskole, vi skal prioritere og pushe fram byggestart på Nesoddtangen barneskole. Samtidig vil vi i neste periode gradvis utvikle og utvide SFO, redusere betalingssatsene og sette løpendeinntak i barnehagene på dagsorden. Vi skal satse på sommerskolen og hegne om uteskolen for våre meste sårbare elever. Vi skal oppdaterelæremidler og sikre svømmeopplæring for alle. Senterpartiet vil trappe oppforebyggende arbeid mot rus og utenforskap spesielt rettet mot unge som står i fare for å havne utenfor skole, arbeidsliv eller annen hensiktsmessigaktivitet. Vi vil rette oppmerksomheten mot ungdom og psykisk helse gjennomskolehelsetjenesten og innføre prøveordninger med flere praktiske fag i ungdomsskoletrinnet. Senterpartiets helse og velferdspolitikk bygger på å skape en helsefremmende kommune, forebygge sykdom og sikre en helsetjeneste som yter gode likeverdige helsetjenester. En sterk kommunalhelsetjeneste og legevakt som favner alle er avgjørende i kampen mot entodeling av helsetjenestene som skaper økte sosiale og geografiske forskjeller. Våre eldre skal ha tilbud om fysisk aktivitet og kulturopplevelser i samarbeid med frivilligheten. Vi vil gjøre våre boenheter robuste og trygge med gode løsninger for brukere, pasienter og ansatte og fortsatt væreledende på innføring av nyttig velferdsteknologi, hverdagsmestring og hjemmebaserte tjenester, og sørge for kapasitet og nok plasser til de som ikke lenger kan bo hjemme. Nesodden har et aktivt idretts, kultur og foreningsliv. Derfor vil vi legge til rette for god dialog og sikre fortsatt støtte tillag og foreninger, idrett og fri aktivitet. Kyststien rundt Nesodden som vi veter et svært populært turmål skal vi fortsetter å utvikle. Vi mener det er godt folkehelsearbeid å merke og tilrettelegge turstier og snarveier for å stimulere til mer fysisk aktivitet. For oss handler valget om kompassretningen. Det er ingen selvfølgelige å boi en trygg, inkluderende kommune med orden i økonomien hvor velferdsgoder som skole, barnehageplass, sosial bistand og livslangehelsetjenester har kapasitet. Det er resultat av god styring og vilje til kompromiss som fører politikken mot sentrum. For oss i Nesodden Senterparti er lokalpolitikk å tilrettelegge for dette hvor vi handler på innbyggernes mandat i tråd med kompassretningen. Og det helt uten å innføre eiendomsskatt på våre hjem.

Godt valg!