Nok en sommer er på hell og skoleelever haster til og fra sine klasserom fortrinnsvis ved bruk av egne føtter. Stortingsvalget 2017 nærmer seg også med stormskritt og politikerne kappes i å love en ny og bedre framtid. Men i pakt med det tilstundende og farlige høstmørket, er det intet som tyder på at det heller denne gangen er det partiet som evner å løfte trafikksikkerheten for de minste, som står som valgvinner 11. september. Selv om vi voksne naturlig nok er svært opptatt av våre barns og barnebarns ve og vel på skoleveien, er det som oftest andre saker som avgjør valget av stemmeseddel.

På Breviksletta i Nordre Frogn er denne skolestarten, som de siste, preget av usikkerhet ved Dal skole. Først og fremst: Hvor mange elever begynner i 1.-klasse i den stadig nedleggingstruete skolekretsen? Men også dette: Hvor mange av dem vil bli kjørt til og fra skolen, grunnet den livsfarlige skoleveien barna fra Brevik bys i synkende sensommersol som blender bilistene på Breviksletta? På tross av at det er en uttalt tverrfaglig og -politisk målsetting at elevene altså skal gå ...

Fartsgrenser er et trafikksikkerhetstiltak av svært stor betydning, ja, trolig det vesentligste. Fartsgrensene er fastsatt ut fra kroppens tåleevne overfor fysiske påkjenninger og forholdene på og langs den aktuelle veien. Det er i første rekke Statens vegvesens håndbok for vei- og gateutforming samt veitrafikkloven som setter rammene for fastsettelsen av tillatt hastighet. I lovens paragraf 6 står å lese: «Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre ...» Det innebærer at fartsgrensen aldri er absolutt.

Dersom ikke annen fartsgrense er angitt ved skilting, må det i tettbygd strøk ikke kjøres fortere enn 50 og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80. Men departementet kan delegere til regionvegkontoret, politiet eller kommunen å avgjøre om et område skal regnes som tettbygd strøk, og kan fastsette grensene for det tettbygde strøk. Det åpner altså for en mulig løsning med redusert fart på Breviksletta slik at samfunnets mest dyrebare aktiva, skolebarna, kan gå trygt til og fra skolen. I tre års tid har Amta skrevet om den uholdbare farten på Breviksletta, så la oss nå endelig håpe at KrFs nylige initiativ fører fram.