Lørdag, 24. september skrev Ida (russ) og Martin Apenes (V) et debattinnlegg om hvorvidt elevene på i barne- og ungdomsskolene på Nesodden skal ha lekser. Her argumenterer de for at lekser har flere negative sider enn positive, og at kommunestyret derfor ikke bør videreføre dagens praksis med lekser i skolene.

Vi i Høyre mener at bildet er mer nyansert, og at det er mange forhold som taler for lekser i skolen. Også vi mener at dette kan begrunnes i forskning (Gustafsson 2013, Hattie mfl. 2007, Hattie 2009, Grønmo mfl. 2010, OECD 2014).

En forskningsoppsummering fra USA (Cooper mfl. 2006) tar for seg de pedagogiske sidene og viser at lekser blant annet bidrar til å utvikle elevenes arbeidsvaner og evne til selvstendig problemløsing. Vi mener det er viktig at vi helt fra skolestart gir elevene de verktøyene de trenger for å tenke selvstendig, jobbe selvstendig og kunne selv finne frem til hva som gode kilder og hva som er feilaktige kilder. Dette gjør at de blir forberedt på videre skolegang og studier, hvor elevene har ansvar for egen læring. Forskningen viser også at lekser gir elevene mulighet til å gjennomføre et arbeid i fred og ro i eget tempo. I en skoleklasse er det opptil 30 elever, og mange opplever nok at det kan være vanskelig å få arbeidsro og konsentrasjon.

Men lekser må, som alle andre pedagogiske verktøy, brukes på en hensiktsmessig måte. Forskningen viser at lekser er særlig viktig på områder hvor det er behov for mengdetrening og repetisjon. Leksene skal ikke brukes til å lære barna nye ting. I tillegg bør lærerne melde tilbake på leksene som leveres, hva som er bra og hva det eventuelt må jobbes mer med. Uten en slik dialog risikerer vi at foreldrenes innsikt i barnas kunnskapsutvikling og støttebehov nærmest reduseres til å bli et tema på halvårlige foreldresamtaler.

Også lærerne i barne- og ungdomsskolen mener at lekser er et viktig pedagogisk verktøy. Når de aller fleste lærere velger å gi lekser, til tross for at det ikke er lovpålagt, så er det også et uttrykk for de selv mener lekser er et nyttig verktøy for barnas læring.

Vi er klar over at ikke alle elever vil dra nytte av å gjøre lekser hjemme. Dette gjelder særlig de som allerede har utfordringer og presterer under kritisk grense. Vi mener at disse elevene i stedet bør gis ekstra undervisning og egen oppfølging for elever som presterer under kritisk grense i lesing, skriving og regning.