En rekke udokumenterte og feilaktige påstander om Hafslund Nett

Av
DEL

InnsendtI et leserinnlegg 2. september med overskriften «Hafslund Nett – ‘en elefant i glasshus’» kommer Tonje K. Marken, 2.-kandidat for Frogn KrF, med en rekke udokumenterte og feilaktige påstander om Hafslund Nett og anleggsbidrag som krever oppklaring.

Marken skriver at «mange utbyggere har fått svært høye tilknytningskostnader for strøm», og trekker fram en hytteeier som ønsker å konvertere til bolig, hvor strømskapet i nærheten av vedkommendes tomt ikke har tilstrekkelig kapasitet. Ifølge Marken utløser dette «enorme merkostnader».

Nettselskapene i Norge er naturlige monopoler. Det ville ikke være samfunnsmessig rasjonelt å etablere flere konkurrerende strømnett. Nettselskapene er strengt regulert av myndighetene gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), blant annet gjennom inntektsrammer som regulerer nettselskapenes inntektsnivå.

Nettselskapene skal i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet fastsette anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Ett formål med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Hvor stor andel kunden skal dekke avhenger av kundens effektbehov, og om det er eller vil bli andre kunder som er tilknyttet anlegget. Et annet formål er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, betales av kunden som utløser investeringen. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie fra nettselskapets kunder.

Marken skriver også: «Vi er kjent med flere byggesaker der Hafslund har prøvd å dytte hele regningen på utbygger/vel.» Dette vil vi tilbakevise. Den generelle forbruksveksten i et område håndterer vi normalt gjennom egeninitierte jobber som dekkes via nettleien. På kundeinitierte jobber beregnes et anleggsbidrag for kundens relative andel i samsvar med forskriften – dette også for å gi et prissignal til kunden. Hafslund Nett dekker ofte selv et stort bidrag av utbyggingskostnadene, enten i form av utbedring av gammelt nett eller som forskuttering til framtidige kunder.

Hafslund Nett besørger strømforsyningen i Frogn fram til den enkelte husstand, bedrift og hytte. Dersom lavspentnettet i området er et kabelnett, må stikkledningen inn til bygningen være kabel. Det krever grøft fram til husveggen, som bekostes av kunden. Dersom lavspentnettet er luftnett, kan stikkledningen være luftledning, forutsatt at avstandskrav oppfylles og at det ikke er i konflikt med byggeforbudssonen.

Ved hver tilknytning til strømnettet bestreber vi oss på å finne en løsning som ivaretar både utbyggers behov og kostnadsforhold knyttet til nettet. Kundenes anleggsbidrag vil måtte variere, ettersom de stedlige forholdene er ulike, for eksempel om området er ferdig utbygd, eller man er i oppstarten av en større utbygging. Når det gjelder hytteeieren Morken nevner, trenger vi nærmere informasjon for å kunne kommentere dette spesifikt.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags