Heltid lønner seg for alle

Av
DEL

InnsendtOver 650 personer i Nesodden kommune arbeider i relativt små stillinger. Jeg tok opp denne utfordringen i kommunestyret 16. oktober. At så mange jobber frivillig eller ufrivillig i deltidsstillinger, påvirker hele tjenestetilbudet i kommunen.

I de senere år viser flere forskningsrapporter at stillingsstørrelsen til ansatte påvirker tjenestetilbudet fra tre ulike perspektiver.

For det første påvirker stillingsstørrelsen effektiviteten til medarbeiderne, både i forhold til læringsmiljø og omdømme. Ansatte får mindre tid til opplæring, som igjen påvirker engasjementet og deltagelsen.

For det andre påvirkes kvaliteten av arbeidet med pasienter/brukere/beboere ved flere fremmede, og mindre god kjennskap om den enkelte. Mange små stillinger medfører mindre forutsigbarhet og kontinuitet i jobbutførelsen. Et annet problem er at det blir vanskeligere å få til aktiv medvirkning for å utvikle gode arbeidsrutiner.

I det tredje perspektivet viser forskningen til arbeidsmiljøet. En god heltidskultur påvirker samhandling og samarbeid, hvor heltid kan gi lavere sykefravær, mer trivsel og større forutsigbarhet.

Sist, men ikke minst er jeg opptatt av hva det å ha en fast heltidsjobb betyr for den enkelte arbeidstager. Heltid gir en mer forutsigbar arbeidstid, og en lønn å leve av. I dag må mange ansatte «jage» etter ekstravakter for å få en lønn som dekker levekostnadene. Kommunen vil også fra et rekrutteringssynspunkt tjene på langt flere heltidsstillinger. Det vil gjøre det attraktivt å søke seg til Nesodden kommune, og det blir enklere å beholde viktig arbeidskraft.

Jeg fulgte opp dette i formannskapet 23. oktober, og ba kommunedirektøren (tidligere rådmann) fremme en sak om hvordan kommunen aktivt skal få redusert ufrivillig deltid.

Her er det veldig viktig at ansattes involvering og innflytelse ivaretas, og at man i det lokale partssamarbeidet samarbeider om å finne nye gjennomarbeidede og bredt forankrede løsninger.

Jeg mener at dette ikke kan dikteres ensidig fra politikerne i kommunestyret, men må utvikles og etableres i godt samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og folkevalgte.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags