Skolestrukturen. Kommentar til foreldregruppen på Bjørnemyr

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtMandag 29. april har Amta et oppslag med en engasjert foreldregruppe i Bjørnemyr: «Kjemper for å beholde småskolene». Foreldregruppen uttaler seg om forslaget til endring i skolestrukturen på Nesodden. Gruppen har også arrangert et møte om forslaget, som innebærer å slå sammen Alværn og Tangenåsen ungdomsskoler til en stor felles ungdomsskole.

I intervjuet sier foreldrene at denne prosessen har gått for fort. Høringsperioden var kort, den startet 18. mars, og ble avsluttet 24. april, den ble avbrutt av påskeferien. Videre sier de at konsekvensutredningen rundt det å samle så mange elever på en skole som i dette tilfellet, er for dårlig fundamentert. De fikk inntrykk av at det er en veldig økonomisk styrt prosess. De har derfor en del spørsmål til prosessen og hva som er reelt.

Jeg er ikke overrasket over disse uttalelsene. 25. mars sendte jeg et spørsmål til ordfører Wickholm som jeg bad om å få stille i kommunestyret påfølgende onsdag 27. mars. Spørsmålet var: «Når og hvordan skal kommunestyret behandle form og organisering av en bred medvirkningsprosess i hele kommunen når det gjelder skolestrukturen?»

Etter forslag fra H/AP/MDG ba kommunestyret i desember 2017 om en utredning om skolestrukturen for å møte forventet elev-vekst, blant annet å slå sammen ungdomsskolene våre. Men utredningen kom ikke – som vi skulle vente – til kommunestyret for vurdering. I begrunnelsen for spørsmålet til ordføreren, skrev jeg:

«Nå ser vi med forbauselse at utredningen; en mulighetsstudie og en rapport, er lagt ut på høring. Det skal avholdes to orienteringsmøter. Men etter vårt syn er ikke det nok. Ved kommunevalget i 2015 var skolestrukturen ikke noe valgkamptema. Ingen av partiene hadde endring i skolestruktur på sine programmer, så vidt vi vet. Innbyggerne har ikke kunnet gjøre noe valg knyttet til dette. Desto viktigere er det å lage en medvirkningsprosess som når bredt ut.

Skolestruktur er viktig for befolkningen, også på ungdomsskolenivå. Vurderingen argumenterer for å slå sammen Tangenåsen og Alværn til en ungdomsskole. Den blir stor: 9 paralleller. Da blir selvsagt læringsmiljø og sosialt miljø svært viktige faktorer.»

Jeg er enig med Bjørnemyrforeldrene i deres vurderinger. Det er et arkitektfirma, ikke pedagoger, som har laget mulighetsstudien. Og rapporten problematiserer i liten grad konsekvensene av å samle så mange ungdomsskoleelever i én skole.

Jeg påpekte også overfor ordføreren:

«Mulighetsstudien har ikke vurdert dette punktet i kommunestyrets bestilling: «Utredningene bør også vurdere nye strukturer opp mot å fortsette en videreutvikling av dagens struktur. Her må også muligheten til finansiering vurderes.». 
Men rapporten bruker bare et par sider på dette, kalt «nullalternativet». Tross den lite oppmuntrende betegnelsen kan det jo godt være at mange av innbyggerne våre vil foretrekke dette «nullalternativet» fremfor en stor fellesskole.»

Jeg ser at kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst sier at elevtallet ved de to skolene til sammen er 540 elever, men at det er lagt til grunn befolkningsvekst. Det vil si at den blir dimensjonert for å kunne ta opptil 810 elever i 9 paralleller. Jeg synes det er merkelig at befolkningsvekst og økning i elevtallet skal gi grunn til å legge ned skoler! Det er begrunnet i rent økonomiske betraktninger, i tillegg til at det åpenbart er et ønske at skolestrukturen skal støtte opp under en tydelig vekst i et sentrumsområde.

Nesodden SV har, i vedtaket i 2017, gitt uttrykk for at vi ønsker å beholde en skolestruktur med tre ungdomsskoler, og dimensjonere denne for vekst i elevtall, og rehabilitering og nybygging der det trengs. Det er en alvorlig mangel ved forslaget til strukturendring at det ikke svarer på denne delen av «bestillingen» fra kommunestyret, før det hele blir lagt ut på høring.

Det ble ikke plass til mitt spørsmål før i kommunestyret 24. april, den dagen høringsfristen gikk ut! Og svaret fra ordføreren var at tre orienteringsmøter og det arbeidet som gjøres i skolene omkring saken, var tilstrekkelig – slik jeg skjønte det.

Vi i SV er ikke enig! Fortsett å ta kontakt med de politiske partiene og medlemmene av kommunestyret og gi uttrykk for hva dere mener om skolestrukturen. Saken kommer til kommunestyret i juni – men bør bli en viktig sak i valgkampen!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags