Verneforeningen slår ring om ny områdeplan for Gamle Drøbak

Av
DEL

InnsendtDrøbak er i dag en av de viktigste trebyene i Oslofjordområdet, og de reguleringsbestemmelsene som ivaretar verneverdiene i Gamle Drøbak; Antikvarisk Spesialområde, er i ferd med å gå ut på dato.

Riksantikvarens nye Bystrategi er et paradigmeskifte. Tidligere var det aktuelt med kontrasterende tilskudd og tilbygg til verneverdige bygninger i vernesonen, nå skal nye elementer forsterke og videreføre. Dette er et vesentlig grep som sikrer en forsvarlig byreparasjon/byutvikling.

Dagens regler er unyansert og generelle for hele vernesonen, de åpner for en forvitring av nabolag til kulturverdiene i den del av byen som er Verneforeningens primære fokusområde.

Med det nye forslaget vil Frogn kommune styrke kulturminnevernet i kommunens planverktøy. I dette inngår også Verneforeningen formål, om bevaring og videreføring av den gamle trehusbebyggelsens integritet. Vi har utfordringer i dag, når bygninger og områder av mindre «betydning» tillates endret uten hensyn til det særegne i området. Det nye forslaget innebærer sterkere grad av hensyn som pålegges ved videreføring, byreparasjon og utvikling.

Verneforeningens Gamle Drøbak finner at det nye planforslaget «Områderegulering Gamle Drøbak», som nå ligger til politisk behandling, har en sterk grad av forståelse for de enkelte byområders identitet og særegenheter. De fleste eiendommer er underlagt 1 av 18 hensynssoner, som for eksempel hensynssone 7 «sørlige del av Storgata», der nye tiltak skal underordne og tilpasse seg særpreget i den verneverdige bebyggelse i det omkringliggende området, ta hensyn til fjernvirkning fra sjøen, utsyn fra de bakenforliggende, ikke være dominerende, underordne seg etc.

Eiendommene i Gamle Drøbak er plassert i fire ulike formålskategorier, som har fått egne bestemmelser om vern, tilpasning, byreparasjon, og er gitt mulighet for endringer. Planen gir vern gjennom tre prinsipper, generelle bestemmelser, bebyggelsens formål og tilpasninger av bebyggelse i hensynssonene.

Verneforeningen Gamle Drøbak mener at det nye planforslaget er en godt gjennomtenkt og helhetlig plan, og vi oppfordrer politikerne til å sende forslaget ut på høring uten ytterlige endringer. Lytt til folkets meninger først!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags