Jeg viser til ”Høring og offentlig ettersyn- Gnr. 86 bnr. 147. - Husvikveien 5 – Forslag til detaljreguleringer.”

Frogn Kommune har altså en plan som forutsetter at de seks trygdeboligene i Husvikveien 5 rives og dagens beboerne flyttes. Samtidig sier PLANBESKRIVELSE datert 14.9.18 at kommunen har for få kommunale boliger. Ja, ordføreren sier at behovet er 80 nye slike boliger!

Planen forutsetter videre et nytt bygg med “Forsterkede omsorgsboliger” på tomten. Her er tenkt plassert mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser - ROP-lidelser. De med slike lidelser blir ofte betegnet som “tikkende bomber” av politi og helsevesen. Det krever ikke mye fantasi og forstå hva det kan bety i et tettbygd og verneverdig strøk som dette.

Denne plasseringen er midt i Verneområdet Gamle Drøbak, midt i et bestående boligstrøk med meget bevaringsverdige småhus og med mange barn i strøket. Rett over gaten for Husvikveien 5 ligger Ringgården, Drøbaks eneste bevarte gårdsanlegg fra 1700 tallet. Skulle noe skje i dette strøket er det en katastrofe for Drøbak og vel også for nasjonen siden Drøbak er plassert på Riksantikvarens NB liste over særlig viktige bygningsmiljøer. Jeg kan ikke tenke meg at Verneforeningen Gamle Drøbak eller Riksantikvaren kan godta tiltak som kan sette denne bygningsarven i potensiell fare. Kommer det innsigelser og klager på et eventuelt vedtak vil det fort ta tid før saken er endelig avgjort. Det er neppe ønskelig siden Frogn Kommune trenger disse “forsterkede omsorgsboliger” i løpet av 2019 i følge sakspapirene. Det vil derfor være svært anbefalelsesverdig å gå for et mer egnet sted blant de 8-10 tomtene som var til vurdering.

Planbeskrivelsen er underlig lesning for Drøbaksborgere. Den bærer bud om at de som har skrevet den, ikke kjenner forholdene i særlig grad. Kanskje derfor finner jeg flere feil og merkverdigheter i beskrivelsene. F.eks.:

På side 4, siste setning under punkt 3 står “planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning”. Dette er helt uforståelig, tatt i betraktning plasseringen, midt i et meget verneverdig småhusmiljø og med Ringgården få meter unna prosjektet. Alle hus rundt prosjektet er SEFRAK registrert. Skulle det skje noe her er skadepotensialet enormt - og må selvfølgelig konsekvens utredes på forhånd!

På side 13 under punkt 6.7 “Husvikveien 5 har adkomst fra den kommunale Husvikveien. Veien er smal med begrenset kapasitet og relativt mye trafikk i forhold til størrelsen. Fartsgrensen er 30 km/t. Veien er toveiskjørt uten fortau eller gateparkering...”

Til dette må bemerkes at nabohuset Nr 7 ofte har to biler parkert foran huset. Det er også parkering ved den tidligere butikken og ved nr 13 og 15 litt lenger nord i gaten. Dersom man ikke har mulighet til å se forholdene med egne øyne vil vedlagte bilde gi et inntrykk av hvor trangt det er. Det er altså feil at det ikke er gateparkering i Husvikveien.

Litt lenger ned på samme side står:

“Det er relativt godt kollektivtilbud i området, med ca 300 m gangavstand til nærmeste bussholdeplass. Fra denne er det blant annet relativt hyppige avganger til Oslo (hvert kvarter/halvtime avhengig av ukedag...) En tenker her på Grande som ligger 300 meter opp to drøye bakker fra Husvikveien. Dette er direkte misvisende. Fra Grande går siste buss til Oslo ca kl. 8 om morgenen på hverdager. Etterpå finnes det ikke busser til Oslo. Da må man gå ca 4-5 ganger så langt til Drøbak torg for å få et tilbud.

Under 6.8 Barn og unges interesser sies det at “barn og unge antas å ha lite interesser i planområdet da det ikke omfatter lekeplass, friluftsområde...”. Da har man ikke tatt hensyn til alle ungene som ferdes i og bor i strøket eller tenkt på Badeparken som ligger rett rundt hjørnet. Denne parken brukes mye hele året av skoler og barnehager og er dessuten et samlingspunkt for ungdom. Plassere en institusjon med mennesker i aktiv rus i nærheten av en slik magnet som Badeparken med sine ungdommer, er en oppskrift til konflikt.

Under punkt 6.11 Teknisk infrastruktur

står det at det går ingen ledninger over planområdet. Dette er sikkert riktig hva angår nedgravde ledninger, men det er et faktum at det går opptil 3 luftstrekk av ledninger til og over planområdet.

Under punkt 8.9 Veg og trafikkforhold

står det “Det legges til grunn at alle boenhetene på tomta i dag disponerer bil. Sammenlignet med dagens situasjon vil det nye prosjektet derfor ikke medføre flere biler på Husvikveien da brukerne av omsorgsboligene ikke vil disponere egen bil....

Dette er neppe riktig. Flere av dagens beboere disponerer ikke egen bil, og mange av de fire parkeringsplassene foran dagens bygg brukes i forbindelse med besøkende til beboerne. Et prosjekt som dette vil måtte øke trafikkbelastningen i Husvikveien, som allerede er sterkt presset, særlig i sommermånedene og ved besøk til Oscarsborg.

I samme punkt sies det også “Planen sikrer frisikt...” dette er feil siden det som før nevnt er gateparkering foran nr 7. Dette hindrer frisikt den veien.

Under punktet 8.11 Sosial infrastruktur

står det på side 26 at “En ulempe med planforslaget er at kommunen mister 6 kommunale boliger, noe kommunen pr. i dag har få av”. Dette skrives mens “Kaserna” på Koppås står tom (med ubebygde tomter både foran og bak bygget) og hele Sykehjemmet på Grande står tomt. Dette er to av mulighetene i nærområdene. Som kjent er Grande bygget i mur og adskillig mer egnet til dette formålet enn Husvikveien 5. Det burde være svært enkelt for Frogn kommune å innpasse boliger for dette klientellet i det prosjektet som vil komme her.

Under punkt 8.13 Risiko og sårbarhet

På side 26 “Herunder støy. Det er lite trafikk som går forbi planområdet”, men på side 13 under punkt 6.7 “Husvikveien 5 har adkomst fra den kommunale Husvikveien. Veien er smal med begrenset kapasitet og relativt mye trafikk i forhold til størrelsen...” Disse to utsagn står i konflikt med hverandre. De som kjenner forholdene, vet at det ofte er mye trafikk i Husvikveien og særlig når det er trafikk til og fra Oscarsborg med store turistbusser, som må parkere foran Husvikveien 5 (se fotografi).

Jeg vil sterkt oppfordre Frogns politikere til å se på denne saken om igjen og tenke seg svært godt om. Her er det nødvendig å skaffe et nytt og bedre beslutningsgrunnlag, og ta en avgjørelse som tar hensyn til dagens brukerne av boligene som skal rives, til alle brukerne av Drøbak verneområde og til brukerne av de planlagte omsorgsboligene.