Fredningsområde for hummer i Frogn

Hummer slippes tilbake i fjorden under prøvefiske i et hummerfredningsområde.

Hummer slippes tilbake i fjorden under prøvefiske i et hummerfredningsområde. Foto:

Av
DEL

InnsendtEtter at Frogn kommune den 30.01.2017 vedtok å utrede et fredningsområde for hummer, ble det mandag 10 desember arrangert et oppstartsmøte for dette arbeidet.

Selv om det nok er mer regel enn unntak i kommuner som ønsker å utrede hummerfredningsområder at hardt pressede administrasjoner bruker tid med å komme i gang med dette, kan vi godt forstå at rådmannen er utålmodig, og peker på 1 oktober 2019 som et tidspunktet en mulig fredningssone bør være på plass.

På bakgrunn av vår erfaring med slike fredningssoner (Vi sto bak initiativet og arbeidet med Nesoddtangen hummerfredningsområde, er rådgiver for andre fredningsprosjekter og skal i gang med et arbeid for Asker kommune med et nytt fredningsområde der) vil vi imidlertid anbefale at man bruker litt mer tid på dette.

Av alle kommunene rundt Indre Oslofjord er Frogn er i en særstilling. Kommunens trange og grunne fjordområde utgjør svært gode forhold for hummer, det er en stor og engasjert gruppe fritidsfiskere i området, og det samme kan sies om dykkemiljøet. Samtidig utgjør de samme forholdene som gjør at hummeren trives, en utfordring: Innsnevringen i fjorden som utgjør Frogns sjøområde er begrenset i areal, og vern vil nødvendigvis gå på bekostning av bruk.

Den krevende balansen her er å finne frem til et fredningsområde som gir gode forhold for hummeren, og samtidig sikre gode områder å fiske på.

Marinreparatørene mener at det er både riktig og viktig å få til et fredningsområde for hummer i Frogn. Det vil nettopp på grunn av de gode forholdene for hummer kunne oppnå veldig gode resultater, og strømforholdene vil kunne sørge for larvespredning over store områder i nærheten. Like viktig mener vi imidlertid at det er, å få til en god prosess der brukerne av fjorden har vært med hele veien, og føler et eierskap både til prosess og resultat.

Møtet mandag 10/12 var en god oppstart til en slik prosess. I tillegg til at de lokale deltagerne fikk kartfeste mulige områder som kunne fredes, avdekket møtet et stort engasjement og kunnskap blant mange av de tilstedeværende både fra fritidsdykkere og fritidsfiskere. Vi tror det er viktig å ha med seg dette videre i arbeidet, for å sikre en best mulig prosess, medeierskap, og for at resultat og oppfølging skal bli vellykket. Om dette skjer ved en referansegruppe og / eller ved flere åpne arbeidsmøter eller på annen måte, må være Frogns vurdering. Aktiv brukerdeltagelse er selvfølgelig både mer tidkrevende og gjør at men må ta høyde for at motstridende interesser og syn vil komme opp, men etter vår erfaring er det i bunn en overveiende samforståelse blant brukerne om at fredning er en bra ting, som gjør at en slik prosess kan lande godt.

Det er naturlig at det er politikerne til syvende og sist som avgjør om Frogn skal sende inn en nominasjonssøknad for hummerfredning til Fiskeridirektoratet. Vi vil derimot fraråde en politifiksering av dette ved at selve valget mellom områder legges på politikernes bord. Målet bør være at administrasjonen kan legge frem et godt gjennomarbeidet forslag, etter at ulike alternativer er vurdert av administrasjon og brukere.

Vår erfaring er at ved å kjøre en prosess som gir felles eierskap, har man brukere som medforvalter av området. Noe av det fascinerende ved et fredningsområde er å kunne følge med på hvordan bestanden gror i gjennomsnittsstørrelse og antall. Marinreparatørene driver årlig prøvefiske i og utenfor Nesoddtangen hummerfredningsområde, under faglig veiledning fra Havforskningsinstituttet, og målet for Frogn bør være å få dette til i et fremtidig fredningsområde. Det er naturlig av mange årsaker at et slikt prøvefiske gjennomføres av frivillige i samarbeid med kommunen, og resultatene er spennende og gir viktig kunnskap til bruk i forvaltning både lokalt og nasjonalt.

Marinreparatørene ønsker Frogn lykke til med arbeidet, og ser frem til et nytt fredningsområde for hummer i fjorden.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags