Hvem fortjener din stemme på Nesodden?

Av
DEL

InnsendtHvem fortjener din stemme på Nesodden?

Kommune betyr fellesskap. Kommunestyret bør etter min forståelse sørge for at fellesskapets, dvs. innbyggernes interesser, ivaretas på viktige områder. Dette kan best skje ved at aktuelle organisasjoner og berørte enkeltpersoner blir reelt involvert i alle stadier i plan-/beslutningsprosesser som angår deres liv. Flertallet i Nesodden kommunestyret, Ap, Høyre, Frp, MDG, har dessverre en annen forståelse av kommunestyrets oppgaver. Her kommer en illustrerende fortelling.

Vedtak mot innbyggernes innsigelser
26.09.18 vedtok dette flertallet, på tvers av innstendig oppfordring fra innbyggere på Spro om å utsette saken, at en privat utbygger, milliardkonsernet Merkantilbygg, kunne bygge en gang-/sykkelvei mellom Spro og Fagerstrand på grunnlag av sin egen private reguleringsplan, på tvers av forslag og protester gjennom mange år fra berørte innbyggere.

Behov for gang-/sykkelvei
Beskyttelse av gående/syklende mot biltrafikk på fylkesvei 157 mellom Spro og Fagerstrand har stått øverst på prioriteringslista til beboerne i mange år. Kommunestyret visste at plasseringen og utformingen av gang-/sykkelveien, slik den var beskrevet i det private reguleringsplanforslaget, hadde møtt massiv motstand fra oss berørte beboere.

Beboerne ønsket utsettelse
Til kommunestyremøtet 26.09.18 foreslo vi at saken ble utsatt til etter kommunestyret hadde gjennomført befaring for å sette seg inn i problematikken og til kommunens representanter hadde gjennomført høringsmøter med oss beboerne. Forslaget vårt ble fremmet av Rødt og fikk støtte fra SV, Krf, Venstre og Sp.

Flertallet avviste befaring og høringsmøte
Flertallet i kommunestyret, Ap, Høyre, Frp, MDG, avviste tomteeiernes ønske om befaring. De stilte seg uforstående til vårt ønske om å kunne møte kommunen direkte for å framføre våre vurderinger muntlig. Argumentet var at saken hadde vært lagt ut til formell høring der alle berørte kunne sende inn sine synspunkter. Dette hadde mange av oss gjort! Hva skjedde med våre innvendinger? Kommunen overlot til den private utbyggeren å gjennomgå våre kommentarer. Alle innvendinger ble avvist. Kommunen tok deretter utbyggerens vurderinger til etterretning.

Svik overfor egne innbyggere
Flertallet i kommunestyret mente saksbehandlingen var forsvarlig. Argumentet var at gang-/sykkelveien, var satt ut til en privat utbygger. Outsourcingen fritok angivelig kommunen for saksbehandling utover gjennomføring av høringsrunder og frister knyttet til disse. Alle vurderinger knyttet til plassering og utforming av gang-/sykkelveien kunne overlates til en utbygger som har profitt som overordnet målsetting.

Hva ønsker du?
Vil du at våre kommunestyrerepresentanter for de neste fire åra skal agere over hodet på deg, avfeie å sette seg konkret inn i saker som angår deg og nekte å møte deg for å høre dine synspunkter og krav? Eller skal de oppsøke deg, trekke deg og dine interessefeller inn i drøftinger og saksbehandling slik at du opplever at resultatet blir til beste for deg og fellesskapet? Fortellingen over kan illustrere et valg.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags