Vår vara-ordfører tømmer hele våpenbeltet når han i et leserinnlegg karakterisere formannskapets holdning til nytt skolebygg på Fagerstrand. Etterlatt inntrykk er at et stort flertall ikke vet bedre, og at tilstrekkelig kunnskap hos den enkelte politiker ville ført til et annet resultat.

I innlegget skytes det i alle retninger; blant annet sår varaordføreren tvil om befolkningsundersøkelsens legitimitet. At et overveldende flertall, som også svarer at de har et sterkt engasjement for saken, peker på Myklerud som fremtidig plassering kan ifølge Hoff-Elimari ikke tillegges særlig vekt på grunn av antall deltakere i undersøkelsen, selv om to tredels flertall på 450 personer svarer at de ønsker Myklerud!

Da planen for skolebygg ble vedtatt i fjor var det dragkamp om formuleringene. Reelt sett var det allerede da et flertall i kommunestyret for å beslutte Myklerud som fremtidig plassering. Særlig MDG kjempet for å se an hva arkitektkonkurransen Europan 16 for Fagerstrand ville vise av muligheter, noe blant andre Venstre hadde sansen for. Nå har vi fasit på den, uten at vi er særlig klokere hva gjelder plassering av barneskole.

Varaordføreren er ikke alene om et ønske om å jobbe innsiktsbasert. Skole- og oppvekstutvalget har blant annet har spurt om de vel 40 millionene som er satt av til rehabilitering av den gamle barneskolen vil bli brukt annerledes om det kommer et endelig vedtak om plassering av ny skole på Myklerud. Mange av oss sitter igjen med et inntrykk av at Myklerud skal skrotes, uten at vi forstår hvorfor det er så åpenbart.

Slik varaordføreren antyder skinner det også ellers igjennom at sterke meningsbærere som snakker varmt om eksisterende beliggenhet representerer en brautende minoritet, mens den tause majoritet ikke kommer til ordet. Det er et pussig utgangspunkt for meningsbryting at de med stort engasjement skal avfeies med argumenter om lobbying på grensen til manipulasjon.

Eivind Hoff-Elimaris karakteristikk av prosess og manglende innsikt bidrar til å forsøple den politiske debatten. Den tåkelegger også at Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som går inn for den mest klimafiendtlige løsningen på kort sikt. I klimagassvurderingen av nybygg vs rehabilitering er utslippene knyttet til selve byggingen av skole på Fagerstrand helt klart lavest ved rehabilitering. Det er i hvert fall innsikt det er verdt å fundere over, men som Hoff-Elimari lar være å hente frem i sitt tempererte innlegg.