Sterk befolkningsvekst i Akershus

Av
DEL

Leserbrev

Per 1.1.2019 bodde det 624 055 personer i Akershus, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det siste året har befolkningen økt med 1,6 prosent. Akershus er det fylket i landet som har raskest voksende befolkning. Akershus har sterk vekst og tjenestetilbud må vokse i takt med innbyggernes behov.

Befolkningen i Akershus økte med 10 029 personer i 2018. Dette utgjør en vekst på 1,6 prosent og er den høyeste veksten blant fylkene i Norge. Befolkningen i Oslo økte med 1,1 prosent. Innenlands flytting var viktigste årsak til befolkningsveksten i Akershus (5 590 personer), slik det har vært siden 2015. Fødselsoverskuddet er noe lavere nå enn i perioden 2012-2016, men har holdt seg stabilt fra 2017 til 2018 (2 220). Nettoinnvandringen til Akershus falt kraftig fra 2011 til 2017, men økte igjen i 2018 (2 178).

Fylkeskommunens egne prognoser for middels befolkningsvekst viser at Akershus i 2035 vil kunne ha om lag 770 000 innbyggere – en befolkningsvekst på mer enn 25 prosent. Den store veksten er også en utfordring med økt press på arealbruk, økt transportbehov og utbygging av fylkeskommunens tjenester. Fra 2016 til 2017 økte antallet sysselsatte med arbeidssted i Akershus med 3 600. Akershus har hatt større arbeidsplassvekst i det private næringslivet enn det nasjonale gjennomsnittet hvert eneste år siden år 2000.

Befolkningsvekst påvirker fylkeskommunens inntekter og utgifter. Den forventede veksten i fylket gir behov for økt transport. Økt transport krever infrastruktur som gir press på arealer i fylkets vekstområder. Vi vil at kollektivtrafikken vil ta veksten i transportbehovet, sammen med sykling og gange.

Behovet for flere elevplasser medfører økte også utgifter til fylkeskommunens videregående opplæring. I neste økonomiplan er det beregnet et behov for 1 100 flere elevplasser i videregående skole, og fra 2022 øker behovet for elevplasser årlig i stadig sterkere grad. Prognoser viser at det er behov for 2 700 nye elevplasser i Akershus fram mot 2030.

I tillegg kommer det en økning i antall personer i aldersgruppen 3–18 år, samt økning i antall eldre i institusjoner, som kommer til å medføre økt etterspørsel etter fylkeskommunale tannhelsetjenester. Behovet for transport for funksjonshemmede påvirkes av vekst i eldrebefolkningen. Befolkningsveksten gir på den annen side også muligheter i form av økte skatteinntekter, verdiskaping og innovasjon.

Akershus fylke, med sine 22 kommuner, gir store muligheter til å utvikle byer og tettsteder med attraktive arbeidsplasser og gode bomiljøer med identitet og tilhørighet, og med lett tilgang til fritidsaktiviteter, friluftsliv og kulturopplevelser. Vi skal være en pådriver for å sikre bærekraftig vekst i hele Akershusregionen.

 

Artikkeltags