Innbyggerne fortjener mer tid på å se mulighetene før skolesaken behandles

Nesodden kulturråd jobber for at kultur for både liten og stor integreres i utviklingen av Nesoddskolen.

Nesodden kulturråd jobber for at kultur for både liten og stor integreres i utviklingen av Nesoddskolen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevNesodden kulturråd er stolte av å ha fått Kunstplan for Nesodden på kommunens agenda, og arbeider med å utvikle planen. Dette handler blant annet om hvordan kommunen behandler og forvalter kunst. En kunstplan vil ikke bare ha betydning for visuell kunst, men bidra til å styrke kommunens kulturplaner generelt.

Vi jobber med å lage kulturkartet for Nesodden, der vi vil synliggjøre bredden av lokal kultur, aktører som er bosatt og/eller virker lokalt, initiativ og arenaer. Vi jobber med å formulere en helhetlig kultursatsing for Nesodden, der miljø, bærekraft, mangfold, og lokalt særpreg er i fokus. Viktige stikkord her er grendestrukturen, og det at vi er den kommunen med høyest andel av kunstnere i Norge.

Les mer i vår Handlingsplan 2019–2020

Nesodden trenger et sted folk kan samles

Vi vil ha kulturhus, både små og store. Nesodden mangler arenaer for kultur og steder der befolkningen kan samle seg. Vi har ikke gode nok scener for konserter, teater eller kino. Vi savner tilrettelagte visingssteder for samtidskunst.

Vi er glade for å se at vi stadig klarer å rekruttere gode ressurser til å delta i dette viktige dugnadsarbeidet, i en kommune som har mer kulturkompetanse enn noen annen. Vi vet at Nesoddens kulturpotensial er mye større enn det som synliggjøres i kommunen, og vi vet at endringer tar tid. Det betyr at vi må sørge for at vårt viktige arbeid, og kompetansefellesskap hele tiden utvikles. Uten å vite hva vi har, er det vanskelig å bygge videre.

Les om hvem som sitter i styret her

Vi vil ha med kulturen i utviklingen

Vi kommenterer og synliggjør lokale politiske saker vi mener har stor betydning for samfunnsutviklingen på Nesodden, der kultur blander seg inn.

For eksempel:

Nå publiserer kommunen utlysning om åpen konkurranse om Tangenbrygga. Vi vil ha med kulturen i utviklingen av indre Oslofjords mest attraktive sjøtomter, og er opptatt av at kommunens eiendom skal tilhøre fellesskapet.

Skolen er en viktig kulturbærer. Nesoddskolen skal utvikles. Det er behov for både bedre skolebygg, og flere lærere. Nye skolebygg gir mulighet for plass til kultur. Kabalen med å satse på grendeskole, og sammenslåing av skoler kan være nøkkel til å få til flerbruksbygg som også kan romme kultur f.eks. scene og kino.

Men her er det viktig å ikke forhaste seg.

Store skoler kan gi dårligere kår for elevene, og dårlig forarbeid kan gjøre at kulturens behov for egnede arealer vil tape i et flerbrukshus. Vi mener derfor at innbyggerne fortjener mer tid på å se mulighetene før skolesaken behandles, og støtter å utsette beslutningen om ny skolestruktur til etter valget.

Lager kulturkart

Vi lager kulturkartet over Nesodden som vil synliggjøre hvem og hva vi er, og ber om hjelp fra alle som er en del av kulturfeltet i dette arbeidet! Innen sommeren sender vi ut et spørreskjema som vi ber alle i det lokale kulturfeltet å svare på!

Fram mot kommunevalget 9. september vil vi gi våre kommentarer til alle partienes program, og deres fokus på kultur.

16. november lager vi et stort arrangement der vi setter Nesoddens kultur på norgeskartet. Det vil bli fremførelser av kunstnere med internasjonalt format, debatt og et møtepunkt for kunstnere innen alle felt med tilknytning til Nesodden.

Det viktigste vi jobber med nå

I Nesoddens samfunnsutvikling skal kultur være en like selvfølgelig del som andre samfunnsområder. Derfor jobber NKR mot politikere, kommuneadministrasjon og befolkning for å informere om kulturfeltet og kulturprofesjonene, deres behov og særpreg. Med dette arbeidet vil vi styrke forståelsen av kultur som en del av samfunnsutviklingen, og kulturens potensial i utviklingen av kommunen – slik at kommunen kan satse tydeligere på kultur.

Vi vil fortsette å arbeide med og gi innspill til utvikling av kommunale planer. Planarbeid er et møysommelig og krevende arbeid, og kanskje noe av det viktigste vi gjør. For å få til utvikling og endringer må det inkluderes og vedtas inn i kommunens planer og budsjetter. Først da blir planene forpliktende for kommune og politikere, og bli til gode satsinger.

Et felles område – ikke stykkevis og delt

Vi har per nå over 70 medlemmer, og etter en etableringsfase der 1-2-3 har vært viktig, vil vi i det videre også fokusere på medlemsvekst. Men viktigere enn mange medlemmer er bred kompetanse, uavhengighet i forhold til enkeltaktører og fokus på å løfte bredden. Slik kan vi se kulturfeltet som et felles område – ikke stykkevis og delt, og ta utgangspunkt i og bygge på det som er sterkt og særpreget på Nesodden. Slik kan vi best styrke ulike aktørers betingelser og muligheter til å produsere kultur, og like viktig, befolkningens sjanse til å oppleve kultur.

Nesodden kulturråd

NKR er et kompetansefellesskap, og en medlemsorganisasjon, og fungerer i dag som et råd – helt i tråd med egne retningslinjer og signaler fra kommune, kulturaktører og befolkning. Vi er et arbeidende styre med personer som har fagkompetanse, og vi representerer bredden av kulturfeltet. Dessuten har vi til sammen stor kjennskap, engasjement og kontaktflate lokalt. Organisasjonsstrukturen er stadig til diskusjon, og vi henter kunnskap fra samarbeidsparter som f.eks. Bærum kulturråd. Vi driver påvirkning, samarbeid, opplysningsarbeid med kulturfeltet, kommuneadministrasjon, politikere og befolkning.

Artikkeltags