Arbeiderpartiet jobber for en helhetlig forvaltning av gamle Drøbak

Gamle Drøbak

Gamle Drøbak Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg Arbeidet med områdeplan/verneplan for gamle Drøbak har pågått i mange år og Frogn Arbeiderparti har ved flere anledninger påpekt at områdeplanen Høyre fikk flertall for, ikke er i tråd med å ta vare på våre nasjonale, regionale og lokale interesser – og ikke minst forpliktelser. Dette med særlig tanke på byens særegne trekk og kulturhistoriske verdier.

Derfor var det ikke overraskende at overordnet myndighet har fremmet innsigelse på forslag til områdeplan for Gamle Drøbak.

Arbeiderpartiet mener det er alvorlig når Fylkesmannen mener at bestemmelsene som er foreslått om blant annet parkering i vesentlig grad er i strid med de nasjonale målene om at all transportvekst i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og at det skal legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer, jf. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Som fylkesmannen påpeker, så er det i forslag til områdereguleringsplanen for Gamle Drøbak foreslått parkeringsbestemmelser som er i strid med kommuneplanens arealdel.

I tillegg til spørsmålet om parkering, så er spørsmålet om offentlig/halvprivate byrom foreslått tatt med i dette arbeidet, i tillegg til hvordan eksisterende stier og smett skal inngå i et bredere tenkt nettverk av grønnstrukturer og felleseier for gående og syklende.

For å løse disse utfordringene foreslo Rådmannen for kommunestyret å ta opp fylkesmannens innsigelser i det videre planarbeidet for å finne løsninger som kan innarbeides i områdeplanen for Gamle Drøbak.

Begrunnelse til Høyre i kommunestyret, var at om disse innsigelsene ble lagt inn i arbeidet med områdeplan for Gamle Drøbak, ville det legge ytterligere beslag på saksbehandlingskapasiteten i administrasjonen og at dette ville forsinke det videre arbeidet med områdeplanen for Gamle Drøbak. Resultatet er etter Frogn Arbeiderparti sin oppfatning det motsatte; områdeplanen for Gamle Drøbak vil ikke bli godkjent hvis ikke innsigelsene blir imøtekommet på en tilfredsstillende måte for overordnet myndighet.

Frogn Arbeiderparti mener at det ville vært særlig viktig å få belyst disse områdene parallelt med det videre arbeidet med områdeplanen både for å holde best mulig tempo på arbeidet med områdeplanen og fordi spørsmål knyttet til parkering, byrom, stier og smett er viktig. HELHETLIG områdeplan for Gamle Drøbak som tar hensyn til et godt vern, godt tilpasset byutvikling og gode forhold for turistnæringen.

Tone Merete Hauk-Hansen og Jørn Barkenæs

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken