Det viser tilstandsrapporten, som skal behandles av fylkestinget. Fylkeskommunene er pålagt å rapportere årlig til fylkestinget om tilstanden i videregående opplæring. Hovedbildet er at utviklingen over år har gått i riktig retning, men at enkeltskoler har linjer med svært store problemer.

Mobbing har stor betydning for de berørte, og er virkelig noe av det viktigste å ta tak i. Ikke bare er det en pådriver til at elever faller fra, som er en stor kostnad for samfunnet, men det har en stor påvirkning på enkeltpersoners liv. Det er også vårt ansvar som politikere å sørge for at elevene har det best mulige skolemiljøet.

Noen skoler har linjer hvor mobbetallene er langt over kritisk grense. Rapporten setter denne grensen på 6,8 prosent, men man finner skoler med resultater på 20 og 30 prosent på enkelte linjer. Det er helt klart forskjell på skolene, og kan være med på å skape store forskjeller, ut fra hvilken skole du går på.

Tidligere har denne rapporten vist mobbetall for hvert enkelt skoletrinn. I årets statistikk er ikke trinn med. Bak gode snitt på linjene kan det gjemme seg mye mer alvorlige tall hos enkeltkull. Det gjør det vanskeligere for alle parter, både politikere og skoleledelse, å se hvor man bør sette inn kreftene. Vi må ha gode bakgrunnstall som gir oss muligheten til å gå treffsikkert til verks på mobbeproblemet. Jeg regner med at fylkesrådet utstyrer seg med mer finmasket statistikk, når de nå skal ta tak, sammen med skolene.

Det er også både underlig og alvorlig at det er mye mobbing fra voksne overfor elever og lærlinger. Spesielt blant lærlingene på arbeidsplassene så finner vi fortsatt urovekkende tall, selv om utviklingen over tid er positiv.

Det var 804 lærlingene som oppga at de blir mobbet av andre kollegaer, og av ledelsen på arbeidsplassen. Over halvparten av lærlingene, som opplevde mobbing, oppga å ha fortalt om mobbingen i bedriften. Det er både underlig og alvorlig at det er mye mobbing fra voksne overfor lærlinger. Underlig i den forstand at vi skulle forventet bedre.

Mobbingen er over år redusert i Viken-skolen og den utviklingen må fortsette. Vi vil følge utviklingen nøye. Om det trengs skarpere lut i arbeidet er vi om nødvendig klar til å foreskrive den.