Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner sliter på jobben

Artikkelen er over 9 år gammel

Kvinner sliter mer enn menn med helseplager på jobben.

(Siste)

Både i Norge og resten av Europa melder kvinner om blant annet økende muskelplager og psykiske plager på jobben.

Det viser en ny rapport fra European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).

Arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, og det medfører at menn og kvinner utsettes for ulike arbeidsmiljøutfordringer, fastslår Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

De siste tiårene har yrkesaktiviteten blant kvinner økt. Det er i dag nesten like mange kvinner som menn i arbeid, og andelen yrkesaktive kvinner i Norge er nærmere 70 prosent.

Norge er blant de landene i Europa med høyest andel sysselsatte kvinner, bare Island har en høyere andel kvinner i arbeid.

Generelt er arbeidsmiljøet i Norge bra, også for kvinner. Men et særtrekk ved det norske arbeidsmarkedet er den høye forekomsten av deltidsarbeid, først og fremst blant kvinner.

Deltidsarbeid er mest vanlig blant pleie og omsorgsarbeidere, servicepersonell, butikkmedarbeidere, renholdere og barne- og omsorgsarbeidere.

I disse gruppene oppgir mer enn 40 prosent at de jobber deltid. Det å ha barn under 16 år mer enn dobler sannsynligheten for deltid blant kvinner.

Kvinner med lavest utdanning i størst grad jobber deltid.

Rapport fra EU-OSHA tar for seg hvilke risikofaktorer kvinner utsettes for i arbeidet i dag.

Til tross for at land i Europa har ulike arbeidsmiljøutfordringer er det flere faktorer som er felles.

Ifølge rapporten har arbeidsrelaterte risikofaktorer som særlig angår kvinner, vært et nedprioritert område, både når det gjelder forskning og forebygging.

Muskelskjelettplager beskrives som et økende kvinnehelseproblem i Europa.

Kvinner i Norge har en høyere forekomst av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager sammenlignet med menn, og dette er særlig tydelig når det gjelder nakke- og skuldersmerter.

Psykiske helseplager blant kvinner i Europa viser også en økende tendens. Kvinners dobbeltrolle som arbeidstaker på den ene siden og ansvarlig for hjem og barn på den andre siden bringes frem som en mulig årsaksfaktor.

Yrkesaktive kvinner i Norge rapporterer gjennomgående mer mentale arbeidsrelaterte helseplager enn menn, men da fortrinnsvis nedstemthet, depresjon og psykisk utmattethet.

Vold, trusler om vold samt seksuell trakassering er også økende.

En forklaring som framheves av EU-OSHA, er at det er en økning i andelen arbeidstakere som arbeider i helse-, sosial- og servicesektoren.

I denne sektoren av arbeidslivet er forekomsten av vold, trusler om vold og seksuell trakassering høyere sammenliknet med øvrige sektorer, og det er fortrinnsvis kvinner som arbeider i sektoren. (ANB)