Gå til sidens hovedinnhold

Slutter etter mobbing

Artikkelen er over 9 år gammel

Mobbing på arbeidsplassen henger sammen med utstøting fra arbeidslivet.

(Siste)

Det viser en ny studie som er utført av forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) og Universitetet i Bergen (UiB).

En del arbeidstakere som utsettes for mobbing, opplever arbeidsforholdene som så vanskelige at de «frivillig» forlater arbeidsplassen gjennom omplassering eller ved å bytte arbeidsgiver.

I andre tilfeller kan mobbingen føre til sykefravær og i neste omgang uføretrygd. Den blir mobbet presses altså ut og blir ikke lenger tar del i arbeidslivet.

Tidligere forskning har dokumentert at mobbing på arbeidsplassen fører til helseproblemer som angst og depresjoner.

Det kan også oppstå psykosomatiske symptomer og til og med symptomer som likner post-traumatisk stresslidelse (PTSD).

PTSD er en alvorlig angstlidelse som ofte utvikler seg en bestemt hendelse.

I den nye Stami-undersøkelsen ville man undersøke mobbing på arbeidsplassen er en forløper for utstøting av arbeidslivet, slik at ansatte slutter tidligere enn de ellers ville gjort.

Et utvalg på 1.775 norske arbeidstakere har besvart spørreskjemaet om arbeidsmiljø og helse.

Denne undersøkelse ble fulgt opp med en ny spørreundersøkelse to år senere.

Resultatene fra studien støtter delvis antakelsen om at mobbing på arbeidsplassen fører til utstøting fra arbeidslivet.

Ansatte som opplever mobbing på jobb, ønsker oftere å forlate organisasjonen der de jobber sammenliknet med ansatte som ikke opplever seg mobbet. Dette ønske endret seg ikke over tid.

Noen finner seg ny jobb, mens andre ikke lenger har helse til å jobbe og går over på uførepensjon.

Undersøkelsen viser likevel at de aller fleste som opplever mobbing på arbeidsplassen, er i samme jobb to år etter at de for første gang har oppgitt å bli utsatt for mobbing.

En mulig forklaring på dette kan være at det er vanskelig å finne nytt arbeid.

En annen forklaring kan være at arbeidstakeren opplever en tilknytning til kollegaer og jobben sin, noe som gjør det vanskeligere å slutte.

Arbeidsgivere kan ikke regne med at mobbing på arbeidsplassen vil forsvinne av seg selv.

Problemer med mobbing på arbeidsplassen må derfor aktivt håndteres, mener Stami.

Organisasjonen må legge opp prosedyrer og rutiner for å forebygge og håndtere mobbing.

Rehabiliteringsopplegg og hjelp til å bli integrert igjen i jobben, må tilbys dem som ikke klarer å bli stående i jobb, og dette må håndteres på organisasjonsnivå.

De som opplever – eller har opplevd – mobbing på arbeidsplassen, bør tilbys rådgivning for å fange opp dem som er på vei ut av arbeidsmarkedet. (ANB)