I artikkel publisert på Amta.no 19.02.23 presenterer Circle K oppdatert status og ambisjonsnivå for eiendommen sin på Fagerstrand sjøside.

Vi i Nesodden Arbeiderparti mener det er positivt at Circle K nå har overtatt Univars eiendom, og vi ser frem til det forestående arbeidet med planleggingen av området i samarbeid med det øvrige politiske miljøet, kommuneadministrasjonen, grunneierne og innbyggerne ellers.

Planprogrammet for Fagerstrand sentrum og sjøside kommer til vedtaksbehandling i formannskapet og kommunestyret nå i mars. Etter det utarbeides selve kommunedelplanen som skal ut på høring og er beregnet vedtatt i 2024. Tidligere utarbeidete planprogram, som den fra 2016, er brukt som kunnskapsgrunnlag i kommunedelplanen som nå utarbeides.

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for næring og vil legge grunnlaget for at vår kommune skal være en attraktiv plass både for dagens næringsdrivende og for nye virksomheter som ønsker å etablere seg her.

Vi ønsker å skape flere arbeidsplasser. Lokale arbeidsplasser gir kortere reisevei, er bra for miljøet og gir et mer levende nærmiljø. Flere arbeidsplasser vil også føre til bedre kommuneøkonomi, vekst og velferd. For Nesodden Arbeiderparti er det viktig med en bedre balanse mellom boliger og arbeidsplasser.

I dag er det cirka 600 arbeidsplasser på Fagerstrand. Dersom vi forutsetter at befolkningen på Fagerstrand dobles i løpet av en 20-årsperiode betyr det at det må etableres 600 nye fulltids arbeidsplasser for at forholdet mellom innbyggere og arbeidsplasser skal holde seg uendret. Om vi skal ha ambisjoner om å hente tilbake noe av det som er bygget ned må vi sikte høyere.

På bakgrunn av ovenstående mener vi det er avgjørende at det legges til rette for næringsvirksomhet før det åpnes for boligutvikling på Fagerstrand Sjøside. Videre at tilstrekkelige arealer, opp mot halvparten, blir satt av til næringsformål. I artikkelen nevnes 20 mål næringsareal. Dette utgjør cirka ti prosent av totalarealet og vil ikke på langt nær kunne bidra til det antall arbeidsplasser som trenges.

Nesodden Arbeiderparti støtter Circle Ks ambisjon om å ta fjorden fullt i bruk som fremtidens transportåre. Videreutvikling av sjøen som transportvei er svært viktig for Nesodden. Spesielt mener Nesodden Arbeiderparti at dette er viktig for Fagerstrand, og vi vil presse på for å fremme en slik utvikling.

Les mer i programmet vårt her.