– Fjellstrand Vel er positive til bygging av omsorgsboliger på Fjellstrand, innleder velforeningen i sin uttalelse til oppstart av reguleringsarbeid for Fjellstrand omsorgsboliger, men:

– Fjellstrand Vel ser imidlertid ikke den tomten som nå skal reguleres, som godt egnet til formålet. Og beklager at vi som velforening ikke er trukket inn i arbeidet tidligere og heller ikke nå varslet direkte.

Og velforeningen begrunner hvorfor de ønsker en annen plassering av prosjektet:

– Det arealet som nå skal reguleres, ligger i klem mellom en høy og bratt skrent mot Ellingstadåsen og skogsområder bak. Adkomstveien er bratt og det er ingen daglig aktivitet i området. Solforhold og utsikt vil være mindre gode. Fjellstrand Vel er klar over at det er planlagt gang og sykkelvei mellom Ommen og Toveien. Uten denne vil det være umulig å komme seg til det som kan defineres som senter i Fjellstrand uten å basere seg på bruk av bil, skriver velet.

– Fjellstrand Vel vil primært anbefale at det foretas en ny vurdering av tomtens egnethet for omsorgsboliger. Hvis tomtevalget opprettholdes, må det være et ufravikelig krav at gang- og sykkelvei er ferdigstilt før det gis brukstillatelse. Fjellstrand Vel ber om å bli trukket inn i de videre prosesser.

Fjellstrand Vel stiller spørsmål ved hvorfor denne tomten er valgt til omsorgsboliger. Det finnes langt bedre tomter i Fjellstrand som kunne oppfylt forannevnte krav til å kunne være selvhjulpne og i aktivitet i lokalsamfunnet, se dagliglivet rundt seg og ikke minst ha bedre sol og lysforhold.

Les mer: Stadig usikre omsorgsboliger

Les mer: Politisk enighet om å regulere for omsorgsboliger på Fjellstrand

Les mer: OPS-privatiseringen av omsorgsboliger – ufattelig kommunal sløsing