I mai 2021 vedtok Nesodden kommunestyre å investere i et nytt tilbygg og en total rehabilitering av skolen vår. Tilstandsrapporten i saken hadde allerede i 2019 slått fast at Nesoddtangen barneskole er overbelastet, og at det påvirker både læringsmiljø og trivsel. Nå, flere år senere, har belastningen bare økt. Men forprosjektet for skolen er fortsatt ikke satt i gang. Vi er bekymret for hvordan år med venting, og mangel på en rekke viktige funksjoner, påvirker skolehverdagen til barna våre..

Sprengt kapasitet

Nesoddtangen barneskole bærer preg av høy alder både innvendig og utvendig, og kapasiteten er sprengt. Skolen mangler blant annet lagerrom, verksteder, garderober, toaletter, grupperom og kontorplasser for å kunne være en funksjonell og god skole for både elever og ansatte. Tilrettelegging av utearealer for trygg frilek er også begrenset, spesielt for de minste, og siste beskjed fra kommunen er at det er IKKE er satt av midler til utbedring av skolens uteområder i 2023.

I tilstandsrapporten er skolens funksjonelle kapasitet beregnet til 550 elever, mens elevtallet i 2023 er 640. Nesoddtangen skole ble bygget som en treparallell, altså en skole med plass til tre klasser på hvert trinn. I mange år har skolen i praksis vært en fireparallell skole, og det er flere store årskull med store klasser. For disse klassene er mange av undervisningsrommene for små. Elevene har år etter år undervisning i arealer med sprengt kapasitet og manglende funksjoner, som for eksempel manglende praktisk tilgang på toalett. Stort kudos til lærerne våre som står i dette hver dag! Til tross for flotte lærere og gode venner er det barn som ikke vil på skolen på grunn av mye bråk, som sier de er slitne og savner steder å trekke seg tilbake for å finne ro. Det finnes også mange eksempler på barn som plages av mageknip, forstoppelse og uhell som følge av toalettforholdene på skolen. Listen med helt konkrete eksempler på at skolens kapasitetsproblem har negative følger for våre barns hverdag er dessverre lang.

Når kan arbeidene starte?

Vi ble ordentlig glade da kommunestyret gikk inn for full rehabilitering av Nesoddtangen skole og en utvidelse av skolen gjennom en ekstra fløy! Men realiteten i dag er at det står enda dårligere til enn for to år siden. Nødvendig utbedring og vedlikehold blir ikke gjennomført, i påvente av byggeprosjektet. Dette er jo smart pengebruk, men mildt sagt uheldig for læringsmiljøet for barna våre. Vi voksne har pratet om et helt nødvendig løft på Nesoddtangen skole i årevis, men likevel får barna våre bare en dårligere og dårligere skole. Det er flaut og frustrerende å sende barna våre til arbeidsforhold vi selv ikke ville godtatt å jobbe under, og det føles utrolig trist at barna våre må oppleve barneskoleårene sine i nedprioriterte omgivelser.

Før byggeprosjektene kan starte må skolearealene reguleres. Områdeplanen er et viktig verktøy for å sikre en helhetlig utvikling av sentrum, men dessverre trekker dette arbeidet ut i tid. FAU er selvfølgelig opptatt av at det blir satt av tid til god sentrumsutvikling og gode medvirkningsprosesser med spesielt fokus på involvering av barn og unge. Samtidig haster det å få planen for skolen på plass! Vi er nå bekymret for at innsigelser til områdeplanen, som ikke handler om skolen, vil forsinke skoleprosjektet enda mer. Hvorfor har kommunen lagt opp til denne forsinkende avhengigheten i planarbeidet, når vi trengte en ny skole allerede for flere år siden?

Vedtaket som ble gjort i 2021 er så viktig for veldig, veldig mange barn som bor på Tangen. Vi som er foreldre til alle disse barna ber om at kommunestyret sørger for fortgang, slik at vi endelig kan komme videre i prosessen og gi barna våre et læringsmiljø som vi kan være stolte av.