Nav-ansatte bruker hver fjerde arbeidstime til å administrere seg selv og annet som ikke har med brukerne å gjøre, ifølge Aftenposten. Dette betyr mindre tid til virksomhet som ikke direkte er rettet mot dem som oppsøker kontorene for å få veiledning, stønader eller oppfølging for å komme i jobb. Navs tidsbruk har vært verre, men forbedringer er fortsatt mulig.

Er hver fjerde time til administrasjon, oppfølging, rapportering, opplæring av ansatte, arkivering osv. egentlig mye? Bruke Nav mer enn andre offentlige og private institusjoner? Hvor mye tid går ikke vekk i skoleverket, kommunal virksomhet osv. til lignende oppgaver? At arkiveringen er betryggende, at opplæringen er god, at vikarene stiller på jobb med solid kunnskap tjener også dem som oppsøker Nav. Mye såkalt byråkratisk tidsbruk kommer faktisk kundene til gode.

Vi tror uansett at Nav, som mange andre bedrifter i offentlig og privat sektor, har en del å hente på effektivisering. Men dette må ikke gå ut over de gode rutinene. En Nav-reform er varslet, men ingen trenger en reform som skyver oppgavene rundt i systemet, slik mange endringer resulterer i. Nye regjeringers iver etter å sette sitt preg på Nav, om den er aldri så velment, fører til endrede oppgaver – som avler mer kursing og nye rutiner. Nye rutiner er ikke alltid så effektive som de ser ut til under reformarbeidet. La oss håpe på en reform som gjør Nav bedre – i praksis, ikke bare på et papir som politikere kan slå i bordet med for å vise sin effektivitet.

Mye såkalt byråkratisk tidsbruk kommer faktisk kundene til gode.