– Det er trangt på Hurum-siden av tunnelen, og dette oppleves som problematisk for nødetatene ved en større utrykning, særlig med alle tre etater, forklarer brannvernleder for tunneler i Akershus og Oslo, Anine Kalmo Larsen til RHA.

Statens vegvesen er i ferd med å lage et innsatsområde utenfor Oslofjordtunnelen på Verpen i Hurum. Hensikten er at nødetatene skal få et eget område som de kan bruke når det er spesielle hendelser i tunnelen.

Dette reagerer stortingsrepresentant Nina Sandberg på.

– Man bare venter på flere ulykker

Torsdag sendte hun brev til samferdselsministeren for å få klarhet i hva som gjøres for å raskest mulig sikre Oslofjordkryssingen. Ovenfor Amta utdyper tidligere ordfører på Nesodden Sandberg saken.

– Jeg synes det er bra at Statens vegvesen utarbeider innsatsområde for politi, ambulanse og brannbil ved tunnelutløpet, men det er jo også et tydelig uttrykk for at vi venter på nye ulykkeshendelser uten å ane når sikringen av Oslofjordkryssingen kommer.

Les Sandbergs spørsmål nederst i saken.

– I mellomtiden løper de samfunnsøkonomiske og menneskelige kostnadene. Derfor er det viktig å forsikre seg om at regjeringen sørger for å holde trykket oppe i prosjektet.

En lang rekke tiltak

Tiltaket som gjøre nå er langt fra det første for å bedre sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Siden brannen 23. juni 2011 har det blitt bygget 25 nye evakueringsrom, der publikum kan oppholde seg i tilfelle brann og røykutvikling i tunnelen. Det er et rom for hver 250 meter.
Innkjøringssonene er skiltet ned til 40 km/t og det er anlagt fartshumper.

Fartsgrensen er 70 km/t inne i tunnelen.
Gjennomsnittsmåling med fotoboks i begge retninger.
Fartsskiltene i tunnelen er variable, slik at fartsgrensen kan justeres ned ved hendelser.
Det er innført forbikjøring forbudt for tunge kjøretøy i tunnelens midtre felt.
«Snu og kjør ut» – skilt er etablert ved hver snunisje med 1500 meters mellomrom. Disse kan aktiveres fra Vegtrafikksentralen ved behov.
Forbedret kameraovervåking som gir Vegtrafikksentralen bedre oversikt, også ved stor røykutvikling.
«Low gear»- skilting som automatisk aktiviseres av høye kjøretøy.
Det er etablert rumlefelt i tunnelen, og «Low gear» er merket opp i veibanen flere steder.
Led-lys som blir aktivisert ved hendelser for å lede folk ut eller til nærmeste evakueringsrom

Dette skrev representanten Sandberg:

Hva gjør statsråden for å få fortgang i sikringen av Oslofjordkryssingen på E134?

Begrunnelse:

Ved Oslofjordtunnelens utløp på Hurumsiden, opparbeider Statens vegvesen nå innsatsområde til alle tre nødetater, i tilfelle nye ulykker i tunnelen.

Oslofjordtunnelen er Europas nest lengste undersjøiske tunnel. Ved uhell, vedlikeholdsarbeid eller ulykker, stenges den for all trafikk, i gjennomsnitt nesten daglig.

Dagens ene tunnelløp gir ikke en tilfredsstillende kryssing. Ikke bare koster stengningene samfunnet millioner årlig, en trygg og effektiv kryssing er essensielt for hele den tett befolkete regionen. Ny løsning for Oslofjordkryssingen er nødvendig både for sikkerhet og trafikkavvikling.

Statens vegvesen har anbefalt broløsning, men Regjeringen har gitt veivesenet i oppdrag å legge Stortingets signal i NTP 2018–2029 om å bygge nytt tunnelløp til grunn i videre arbeid.

Det er fremmet en klage om prosjektet for ESA. Prosjektleder i Statens vegvesen har påpekt at mens tiden går uten at nytt tunnelløp-prosjektet kommer videre, kommer nye krav og forskrifter, ansatte skiftes ut, dokumenter blitt utdaterte, ting må gjøres om igjen, og ressurser må tilføres.

For innbyggere og næringsliv rundt Oslofjorden er det avgjørende at ferdigstillelsen av en sikker Oslofjordkryssing ikke drar unødig ut i tid.

Det er også et samfunnsøkonomisk spørsmål om hvor mange år tunnelprosjektet kan utsettes før andre alternativ må vurderes.