Oslo kommune stiller seg positive til fredningssonen for hummer. Området som foreslås fredet ligger i all hovedsak innenfor Nesodden sin kommunegrense, men for å gi hummeren en buffersone, samt gi området en lettfattelig geometri havner sonen innenfor Bærum og Oslo kommune.

Indre Oslofjord er omgitt av landets tettest befolkede områder, og bruken av fjorden til forskjellige friluftsaktiviteter er stor. «Fritidsfiske, inkludert hummerfiske, er populært. For å bevare bestanden og opprettholde grunnlaget for godt hummerfiske i Indre Oslofjord, er det derfor etter Oslo kommunes vurdering et positivt tiltak å opprette fredningsområde for hummer utenfor Nesoddtangen. Området er utvalgt av Marinreparatørene, på vegne av Nesodden kommune, på bakgrunn av at det er svært godt egnet som hummerhabitat. Oslo kommune er også kjent med at Marinreparatørene i samarbeid med blant annet Nesodden kommune har drevet ytterligere habitatforbedrende tiltak i området ved etablering av undersjøiske skjulesteder for hummer.»