Plansamarbeidet har som mandat å utarbeide forslag til en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Alle som bor i og rundt Oslo må regne med å bo tettere enn før, og transportutfordringene må hovedsakelig løses kollektivt. Plansamarbeidet har nå utarbeidet forslag til høringsutkast som Akershus fylkesting og Oslo bystyre behandler politisk på tampen av året, for så å sendes ut på høring til samtlige 23 deltakerkommuner med trolig innspillsfrist ved utgangen av februar. Endelig politisk beslutning vil trolig foreligge på slutten av 2015.

- Ikke realistisk

Plansamarbeidet skaper altså stadig temperatur i Nesodden kommunestyre, og det er nesten unison tverrpolitisk motstand mot deler av det som blir presentert som omhandler Nesodden. De aller fleste representantene stiller seg uforstående til at ikke Fagerstrand vektlegges. Rådgiver Marit Øhrn Langslet i plansamarbeidet fikk derfor en lang rekke innsigelser om retningen utredningsarbeidet har tatt for Nesodden.

- Hvordan henger det i hop at Ås skal satses på samtidig som matjord skal spares? spurte Venstres Anne-Berit Smørås og siktet til det faktum at landbrukskommunen er definert som et knutepunkt som skal få et bymessig sentrum.

- Og hvorfor ikke satse mer på Oslofjorden som transportåre for persontrafikk? la hun spørrende til om akkurat det som forundrer så mange nesoddinger.

- Hvorfor planlegger dere ikke for nullslippsferjer, ikke minst med hensyn til den Fagerstrandutviklingen som vi her i kommunestyresalen legger opp til? undret MDGs Øyvind Solum seg over.

- Det er ikke realistisk at 80 prosent av veksten i Nesodden kommune skal komme her på Tangen. Nordre Nesodden har allerede nådd målet med omkring to tredjedeler av kommunens befolkning, begrunnet SVs Christian Hintze Holm sin motstand.

- Satses i sør

- Lokaldemokrati er tydeligvis greit, så lenge vi går i plansamarbeidets retning, slo KrFs Henning Korsmoe fast med islett av ironi.

- Her er det noe som må koordineres, for vi har vel tvertimot vedtatt at veksten i første rekke skal komme sør i bygda, på Jaer, Fjellstrand og Fagerstrand, konstaterte Kjell Gudmundsen (H).

- Det bør ikke være vanskelig å bygge videre på grendestrukturen med en utvikling av eksisterende transporttilbud, hevdet Rødts Geir Christensen.

- Vi bør få til både vedlikeholdsvekst, Fagerstrandutbygging og Tangensatsing samtidig som det er meget viktig at vi holder liv i grendene våre, mente naturlig nok ordfører Nina Sandberg (Ap) med hele kommunen for øye.

Bolig og båt

- Hva er konsekvensen dersom vi ikke retter oss etter plansamarbeidet? spurte Claudia Behrens (uavhengig).

- Arbeiderpartiet vil prioritere Fagerstrand med båtanløp til byen, men da må det legges opp til et markedsgrunnlag, poengterte Aps gruppeleder Tonje Westby med tanke på sammenhengen boligbygging og båt.

Høyres gruppeleder Harald Tronvik oppsummerte lokalpolitikernes innvendinger til plansamarbeidet slik:

- Vi på Nesodden må også bry oss om omkringliggende områder.

Og plansamarbeidets rådgiver Marit Øhrn Langslet fikk siste ord i debatten, da hun strakk armene i været med hensyn til de fleste innvendingene, fordi:

- Jeg kan ikke forskuttere fylkestings- og bystyrebehandlingen, men fylkeskommunene og Ruter har signalisert at Fagerstrand ikke bør satses på nå i denne sammenheng.