Saksfremlegg: Etablering av nytt felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Innstilling

1. Det etableres et nytt felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og

Akershus innen 1/1-2008. Selskapet etableres med å slå sammen virksomheten til Stor-

Oslo Lokaltrafikk AS og AS Oslo Sporveier i et nytt selskap.

2. Den foreliggende aksjonæravtale og vedtekter legges til grunn for etableringen av det

nye selskapet. Akershus fylkeskommune tegner 40% av aksjene og velger 2 av selskapets

5 aksjonærvalgte styremedlemmer. Aksjekapitalen settes til minimum 200 mill kroner.

Fylkesordføreren gis fullmakt til å undertegne aksjonæravtalen på vegne av Akershus

fylkeskommune.

3. Fylkesordføreren gis fullmakt til å stifte selskapet sammen med Akershus fylkeskommune

etter de hovedretningslinjer som fremgår av saken, herunder fastsette åpningsbalanse,

tegne aksjer, foreta tinginnskudd og registrere selskapet i foretaksregisteret.

4. Fylkesordføreren gis fullmakt til å representere eier i generalforsamling, herunder til å

fastsette selskapets vedtekter, velge styre og revisor, samt oppnevne valgkomite

5. Det nye felles administrasjonsselskapet skal så raskt som mulig innføre et forenklet og

mer oversiktlig takstsystem for regionens reisende.

6. De ansatte i SL og eieransvaret for SL’s datterselskap Konsentra AS overføres til det nye

fellesselskapet etter arbeidsmiljølovens bestemmelse for virksomhetsoverdragelse.

7. SL’s oppgaver og ressurser tilknyttet forvaltningen av skoleskyss overføres til Akershus

fylkeskommune.

8. Det foretas en økonomisk og juridisk kvalitetssikring av eiendeler og økonomiske

forpliktelser for SL i forbindelse med etableringen av et nytt felles

administrasjonsselskap. Forøvrig igangsettes det en prosess med å avvikle SL.

Viktige punkter i saken

Saksredegjørelse

Bakgrunn

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS (SL) og AS Oslo Sporveier igangsatte høsten 2006 arbeid for å

sondere interessen i selskapenes styrer og i de politiske organer i Oslo kommune og Akershus

fylkeskommune for et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Styrene i begge selskapene ga sin tilslutning til at det nå ble tatt kontakt med de 2 eierne for å

sikre en forankring i politisk ledelse i Oslo og Akershus.

Hovedutvalg for samferdsel og miljø ble i sitt møte 6/2-07 orientert om status mht de siste

måneders samtaler mellom styrelederne i SL og Oslo Sporveier om en mulig fusjon.

Administrasjonen i Akershus fylkeskommune har bl.a. på dette grunnlag i samråd med SL

vurdert nærmere målsettingen og potensialet for en eventuell fusjon samt hvilke spørsmål som

må konkretiseres nærmere i forhold til beslutningssystemet i Oslo og Akershus når det gjelder

tilskudd, takster og ruteopplegg mv. Ansvarsdelingen mellom det nye selskapet og det politiske

styringssystemet har vært svært sentralt i denne sammenheng.

Styrelederne har parallelt arbeidet aktivt for å klarlegge og utforme en felles plattform for

sammenslåing av AS Oslo Sporveier og Stor Oslo Lokaltrafikk AS. Det har dessuten blitt

avholdt flere møter med administrasjonen i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å få

en best mulig klargjøring av styringssystemet og eierrollen i forholdet til et nytt felles

administrasjonsselskap for Oslo Og Akershus.

Som et resultat av ovennevnte drøfting og samtaleprosess kunne de 2 selskapene i sine 2 styrer

hhv 26. og 29. mars legge fram et felles dokument kalt ”Strategi for et felles regionalt

administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet”. SL styret fattet på dette

grunnlag følgende vedtak:

”Styret anbefaler AFK og OK å fortsette forhandlingene med sikte på sammenslåing på

grunnlag av de foreliggende dokumenter: Strategidokumentet, aksjonæravtalen og

overdragelsesavtalene. Styreleder og adm.dir. fikk fullmakt til å gjøre mindre justeringer i

dokumentene slik som det ble redegjort for i styremøtet og slik at det blir samsvar mellom

dokumentene oversendt AFK fra SL, og Byrådet i Oslo fra OS”.

En kopi av strategidokument følger vedlagt som utrygt vedlegg. (Vedlegg 1)

Harmonisering av styringssystemet

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har grundig drøftet ulike problemstillinger i

forhold til det politiske beslutningsystemet i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når

det gjelder tilskudd, takster og ruteopplegg. Det foreslås en harmonisering av et eierstyringsystem

forankret i styringsdokumenter til bystyre og fylkesting på tilsvarende måte som Staten i

dag utører sin eierrolle overfor sine statlige samferdselsbedrifter som eksempelvis NSB.

Det foreslås videre at eierne i aksjonæravtalen definerer rammebetingelsene og de økonomiske

forutsetningene for det nye selskapet. Dette vil sikre en god forankring for 4-årig

rammebevilgninger i ”Økonomiplanen” både for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Avtalen og de årlige rammebevilgninger vil danne grunnlaget for en leveranseavtale og

”Driftsavtale” mellom selskapet og de 2 eierne. I dette avtaleverket er spillereglene definert mht

rutekvalitet, minstestandar, ”øremerkede bevilgninger”, det generelle takstnivået mv.

Det er videre viktig at man skiller mellom kjøp av driftstjenester (kjørekontrakter) som det nye

administrasjonselskapet skal forestå og finansiering/forvaltning og vedlikehold av infrastruktur

som i Oslo ligger i Kollektivtrafikkproduksjon AS. (KTP) og Oslo Vognselskap AS. I Akershus

håndteres finansiering, forvaltning og drift av bussterminalene av hhv. Vaterland Bussterminal

og Akershus Kollektivterminaler for bl.a. å sikre konkurransenøytralitet ovenfor den øvrige

kollektivtrafikken.

Oslo Sporveier og SL har i dag forskjellig takstopplegg. I Oslo er det kun en sone, mens SL

opererer med et omfattende takstsonesystem. De to selskapene har både like og ulike billettyper

med ulike rabattsatser. En viktig oppgave for det nye selskapet blir derfor å innføre et mer

forenklet og oversiktlig takstsystem for regionens reisende. Det bør så raskt som mulig

utarbeides nytt samordnet takst- og sonesystem. Et slikt arbeid er krevende og vil ta noe tid. En

ny felles organisasjon vil i seg selv bidra til å kunne gjennomføre en god prosess omkring dette,

slik at et opplegg for et nytt takst- og sonesystem kan legges fram i det første styringsdokumentet

for det nye selskapet.

Oppsummering av hovedtrekkene i styringssystemet:

a) Det foreslås at det regelmessig hvert andre år utarbeides et styringsdokument for selskapet

hvor eierne orienteres om utviklingen i planperioden og hvilke hovedutfordringer selskapet

står overfor og strategier for å løse disse utfordringene. Med basis i dette utformes politikken

for eierstyringen av selskapet, som fremlegges for henholdsvis byråd/bystyre i Oslo og

Akershus fylkesting. I de mellomliggende år sender selskapet innspill til budsjettarbeidet.

b) Det må etableres et avtaleverk i form av en leveanseavtale mellom eierne og selskapet.

Partene må for å sikre forutsigbare rammevilkår for det nye selskapet forplikte seg til en

rammebevilgning for en fire års periode (økonomiplanperiode), slik at man får stabilitet i

takstnivå og rutetilbud. Grunnleggende krav til minstestandard og type transportløsninger

må reflekteres i avtaleverket med selskapet. Eierne kan evt. gå inn med ”øremerkede midler”

for spesielt ønskede transporttilbud/forbedringer. Selskapet forutsettes å ha stor frihet i

takstutforming innenfor et angitt gjennomsnittlig maksimalt takstnivå.

c) De overordnede spillereglene mellom de to eierne og selskapet beskrives i vedtekter og

aksjonæravtale, mens prosedyre for samhandling og oppfølging av politiske vedtak

beskrives nærmere i årlig leveranseavtale.

Det legges til grunn at bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus fortsatt skal ha det politiske

ansvar for kollektivtrafikkens utvikling. På den annen side må selskapet gis nødvendige

frihetsgrad til å bestille og utvikle et best mulig tilbud i regionen, innenfor politiske fastlagte

rammer.

En kopi av foreliggende aksjonæravtale følger vedlagt (Vedlegg 2).

Eierskap og forholdet til andre selskap

Eierskap av nytt administrasjonsselskap

Akershus fylkeskommune går inn med en kapitalandel i det nye selskapet som i utgangspunktet

reflekterer det omfang kollektivtransport i Akershus utgjør i det nye selskapet.” Dette innebærer

at en 60/40 fordeling vil være naturlig. Dette ”reflekterer” grovt sett omfanget av

kollektivtransporten mellom partene, og samsvarer med ”eierbalansen” som bl.a. ligger til grunn

for A/S Fjellinjen og Oslopakkene. Samarbeidet i disse to prosjektene har fungert bra. En slik

eierfordeling av selskapet innebærer at Oslo kommune oppnevner 3 styremedlemmer og

Akershus fylkeskommune 2. Dersom det oppnevnes 2 ansatte representanter vil styret bestå av 7

representanter. Etter vedtak om etablering av selskapet oppnevnes en valgkomite av eierne.

En kopi av forslaget til vedtekter følger vedlagt (Vedlegg 3).

Avkastning/utbytte

Det nye selskapet vil være et non-profit selskap og det legges ikke opp til at det kan tas ut årlige

utbytte. Dette er nedfelt i vedtektene og selskapet kommer således ikke i skatteposisjon.

Nærmere regler for håndtering av overskudd/underskudd, er beskrevet i aksjonæravtalen og vil

konkretiserers nærmere i leveranseavtale. Selskapet får mulighet til å anvende en et evt.

overskudd til trafikkskapende tiltak og utvikling av selskapet. Slike overskudd kan innenfor en 4

års periode kan tilbakeføres uten tilsvarende nedjustering av tilskuddsoverføringene.

Overføring og forholdet til eksisterende virksomheter

I aksjonæravtalen er det lagt opp til en aksjekapital på minimum 200 mill kroner.

De ansatte og eiendelene i Oslo Sporveier og SL foreslås overføret til det nye selskapet. De

ansatte overføres med de rettigheter og plikter som fremkommer i deres avtaler med

eksisterende selskaper. De 2 selskapenes ”tinginnskudd” i form av IT-utstyr mv. verdifastsettes

av oppnevnt uavhengige revisorer og utgjør etter fastsettelsen en del av selskapets

kapitalverdier. Det har den senere tiden blitt innkjøpt elektronisk billetteringsutstyr til T-bane,

trikk og busser som i dag ligger hos Kollektivtransportproduksjon/Oslo vognselskap, mens SL

har eierskapet på det elektroniske billetteringsutstyret i Akershus. Oslo Sporveier, SL og NSB

har allerede dannet et felles selskap som skal forestå avregninger av billettinntektene mellom

selskapene og sammenstille trafikkdataene. Det foreslås på denne bakgrunn at det avklares

nærmere hvor eierskapet av det elektroniske utstyret skal ligge bl.a. også ut i fra hvordan dette

håndteres i sammenlignbare byer i utlandet.

Overtagelse av aksjene i Trafikanten

Oslo Sporveier og SL eier i dag hhv. 3/7 og 2/7 av Trafikanten, mens NSB eier de resterende

2/7. Det foreslås at det nye selskapet overtar disse 2 aksjepostene og vil følgelig sitte med 5/7 av

aksjene i Trafikanten.

Overtagelse av SLs aksjer i Konsentra A/S

SL eier i dag 100 % av aksjene i Konsentra A/S som i dag har ansvar for organisering av såkalt

tilrettelagt transport. Det innebærer bl.a tilrettelegging av TT-transporten i hele Oslo og

Akershus ved kjøp av drosjetjenester. I tillegg tilrettelegger Konsentra også syketransporter for

Rikstrygdeverket i Akershus. Selskapet har i dag ca. 55 ansatte og formidler årlig over 1 mill.

kjøreoppdrag. Det foreslås at det nye selskapet i første omgang overføres til det nye selskapet.

Selskapet vurderer nærmere hvordan de ovennevnte arbeidsoppgaver kan håndteres på en

hensiktsmessig måte i framtiden.

Forholdet til infrastruktur og terminalselskaper

Oslo kommune har i forbindelse med den nye organiseringen av kollektivtrafiken i Oslo

(Byrådet 132/05) lagt opp til en modell hvor bestilleroppgavene og utførende trafikkoppgaver

skilles fra hverandre, og eierskap og forvaltning av infrastruktur og vognmateriell skilles ut i

andre selskaper, 100 % eid av Oslo kommune. Dermed vil kommunen ha eierskap og kontroll

med de store og strategiske verdiene tilknyttet kollektivtrafikken i Oslo. Nå ligger eierskap og

forvaltninger av disse realverdiene i Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), direkte eiet av

Oslo kommune.

Bestillerorganet AS Oslo Sporveier har kjørekontrakter med utførende trafikkselskaper til

ordinær kollektivtrafikk for ca. 2 mrd. kroner som finansieres med billettinntekter på ca. 1,1

mrd. kroner og tilskudd fra kommunen på ca. 900 mill. kroner. Dette er de regnskapsmessige

kostnadene knyttet til kollektivtrafikken i Oslo. De reelle kostnadene ligger noen hundre

millioner kroner høyere da kapitalkostnader knyttet til en gjenanskaffelsesverdi av infrastruktur

(og vogner) med en verdi på 15-20 milliarder kroner ikke er med i disse tallene. Sporveien har

tidligere anslått disse kapitalkostnadene til ca. 300 millioner kroner per år.

SL har siden 1975 operert som et rent administrasjonsselskap og har gjennom avtaler med NSB,

buss-selskapene, Nesoddbåten og Oslo Sporveier i dag inntektsansvaret for kollektivtrafikken i

Akershus. SLs totale omsetning er på 1,5 milliarder, hvorav Akershus fylkeskommunes tilskudd

utgjør 460 mill kroner (2007) og takstavtalen med NSB er på ca. 400 mill kroner.

For Oslo er den banebaserte trafikken spesielt viktig. En spesiell utfordring blir å sikre at T-bane

og trikk får en bærekraftig finansieringsform og at problemet med underfinansiering og

”etterslep” opphører innenfor rammen av den felles organisasjonsmodellen. Det vedlagte

forslaget til aksjonæravtale sikrer at Oslo kommune har kontroll over de deler av tilskuddet som

skal gå til vedlikehold av infrastrukturen på banenettene i Oslo.

For Oslo kommune er det viktig at vedlikeholdet av skinngående vognmateriell og infrastruktur

blir godt ivaretatt i en ny modell. Eierskap og forvaltning av disse realverdiene er tillagt KTP,

100% eiet av Oslo kommune. Dette forutsettes ivaretatt gjennom kjørekontraktene mellom

administrasjonsselskapet og driftsenhetene.

Akershus fylkeskommune har i lengre tid praktisert en tilsvarende organisasjonsmodell.

Vaterland Bussterminal A/S er et forvaltningsselskap som eies 78 % av AFK og 22% av Oslo

kommune. De årlige drifts og kapitalutgifter dekkes av anløpsavgifter fra de lokale, regionale og

kommersielt driftede buss-selskapene (Norway Buss Ekspress mv.). AFK garanterer for

selskapets lån (68 mill kr) for å få en rimeligere rente. Det foreslås at Vaterland Bussterminal

A/S fortsetter som før for bl.a. å sikre konkurransenøytralitet (jfr. Avinor mht flyplasser og

Jernbaneverket mht. jernbanestasjoner).

Akershus Kollektivterminaler er et 100 % fylkeskommunalt selskap som forvalter og drifter de

10 største kollektivterminalene i Akershus (dvs. Lillestrøm, Asker, Sandvika, Ski mv.) AFK

dekker alle driftsutgiftene. Det er per dags dato ingen anløpsavgifter. Denne organisasjonsformen

sikrer konkurransenøytralitet (jfr. avsnittet ovenfor) og anbefales videreført i sin

nåværende form.

Statens og jernbanens rolle

Jernbanetrafikken i Oslo-området er viktig, spesielt for trafikk til/fra Akershus. Antall

passasjerer mellom Akershus og Oslo med jernbanen er ca. 28 mill. per år og ca. 5 mill. i Oslo

internt.

Det har vist seg vanskelig å få til et forpliktende samarbeid med NSB i Oslo-området. Det er

Samferdselsdepartementet som kjøper togtjenester i nærtrafikken i Oslo-regionen av NSB og

NSB Anbud. Det bør være et mål dersom det opprettes et nytt felles selskap, at det er dette

selskap som i fremtiden kjøper nærtrafikktjenester med jernbanen. Først da får man til en samlet

koordinering av alle driftsarter i regionen, sett i sammenheng. Det betinger at de statlige midler

til kjøp av jernbanetjenester i regionen overføres fra staten/ Samferdselsdepartementet. Det nye

selskapet bør derfor vurderer nærmere hvordan Statens togtjenester i nærtrafikken i Oslo og

Akershus regionen kan integreres og samordnes i en mer forpliktende organisasjonsmodell enn

dagens ordning med NSB/Staten.

Overføring av forvaltningsoppgaver knyttet til skoleskyss, fra SL til AFK

I Akershus er det pr dags dato 8900 antall elver i grunnskolen og 12000 antall elever i den

videregående skole som er skyssberettigede i henhold til lov, forskrift samt retningslinjene for

skoleskyss i Akershus. I Akershus utfører SL saksbehandlingen av søknader om rett til

skoleskyss på vegne av AFK. Dette innebærer at SL fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I

tillegg sørger SL for at innvilget rettighet blir innfridd ved å iverksette gjennomføring av

transport.

I tillegg til behandling av søknadene er også SL forberedende instans ved klagesaker mens

klagebehandlingen skjer i AFK. I forbindelse med klagebehandling har saksbehandlerne i SL

kontakt med fylkesmann og departement i tillegg til AFK.

I dag er det 3 personer i SL som arbeider med skolesaker. I tillegg til selve søknadsbehandlingen

og ankebehandlingen, arbeider de samme personene også med den praktiske planlegging av

transporten og noe besvarelse av kundehenvendelser. Det foreslås at de forvaltningsmessige

oppgaver som SL i dag utfører på vegne av AFK, overføres til AFK. Det foreslås en overføring

av 2 personer med tilhørende lønnsmidler vil være et utgangspunkt, også hensyntatt økt

ressursbehov for mer tidkrevende saksbehandling.

Prosedyre for stiftelse av selskapet

Det etableres et nytt selvstendig felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og

Akershus.Etableringen av et felles selskap skjer etter arbeidsmiljølovens bestemmelser om

virksomhetsoverdragelse. Arbeidsforholdet består uavhengig av virksomhetsoverdragelsen, og

de ansatte har rett og plikt til å følge med virksomheten over til ny arbeidsgiver. Dette vil skje på

de vilkår de ansatte har i gjeldende arbeidsavtale med SL og Oslo Sporveier.

Det er dessuten viktig at det foretas en økonomisk og juridisk kvalitetssikring av eiendeler og

økonomiske forpliktelser tilknyttet SL og Oslo Sporveiers virksomheter i forbindelse med

etableringen av et nytt felles administrasjonselskap. Forøvrig må det igangsettes en prosess med

å avvikle SL.

Fylkesrådmannen vurderinger og anbefalinger

Fylkesrådmannen mener den forliggende aksjonæravtale med vedtekter legger det nødvendige

grunnlaget for etableringen av et kostnadseffektivt administrasjonsselskap for kollektivtrafikken

i Oslo og Akershus. Et slikt selskap bør med de beskrevne rammebetingelser kunne gi et mer

attraktivt og effektivt kollektivtrafikksystem enn dagens.

Som det framgår av saksforelegget har det i det siste halvåret pågått konstruktive samtaler

mellom styrelederne i Oslo Sporveier og SL som resulterte i et forslag til etablering av et felles

selskap. I den senere tiden har dette blitt etterfulgt av samtaler mellom de 2 eierne, Oslo

kommune og Akershus fylkeskommune. Et sentralt spørsmål har vært ansvarsdelingen mellom

det nye selskapet og det politiske system i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Det

foreslås eierstyring basert på et styringsdokument annet hvert år hvor selskapet beskriver status

og framtidig strategi for kollektivtilbudet i regionen. Dette danner grunnlaget for bl.a.

tilskuddstildeling for eierne i sine respektive årvise økonomiplanbehandlinger hvor det også

fastsettes et gjennomsnittlig maksimalt takstnivå.

Fylkesrådmannen viser til vedlagte aksjonæravtale som redegjør mer konkret mht spilleregler

mellom eierne ut i fra en eierssits på 40% for Akershus fylkeskommune og 2

styrerepresentanter. Det ny selskapet følger aksjelovens bestemmelser og ved uenighet i viktige

saker kan en av partene be om ekstraordinær generalforsmaling. Alle generalforsamlingssaker

vil kreve 2/3 majoritetsflertall for å bli vedtatt.

Fylkesrådmannen mener det er viktig å påpeke at det nye selskapets primæroppgave er å bestille

transporttjenester av ulike transportoperatører og på dette grunnlaget sørge for en effektiv

samordning og markedsføring av kollektivtilbudet på kort og lang sikt. Det er i denne

sammenheng viktig å skille mellom drift og investeringer. Det vises i denne samemnheng til

etableringen av Kollektivtransportproduksjon (KTP) og Oslo Vognselskap AS i Oslo kommune

og tilsvarende selskaper i Akershus fylkeskommune som Vaterland Bussterminal og Akershus

kollektivterminaler som hensyntar dette gjennom en forsvarlig forvaltning/vedlikhold og

nødvendig reinvestering av kollektivtrafikkinvesteringene. I Oslo kommune er det en

underfinansiering og ”etterslep” av infrastrukturen for kollektivtrafikken. Dette er nå synliggjort

og skal håndteres på en hensiktsmessig måte i den reorganiseringsmodellen som nå er

gjennomført i Oslo kommune.

Fylkesrådmannen mener at strategidokumentet som de 2 selskapene har utarbeidet i fellesskap

er et godt utgangspunkt for å videreutvikle og forbedre kollektivtilbudet gjennom et mer

samordnet og helhetlig grep til beste for alle kollektivtrafikantene i Oslo og Akershus.

Etableringen av et effektivt og målrettet felles administrasjonsselskap er en svært viktig brikke i

denne sammenheng. Det bør settes igang en prossess mht navnvalg som eksempelvis kan

benyttes aktivt for å markedsføre selskapets tjenester når selskapet er operativt.

Fylkesrådmannen vil derfor på grunnlag av redegjørelsen i saksforelegget og de ovennevnte

vurderinger foreslå at fylkesordføreren gis fullmakt til å undertegne aksjonæravtalen og stifte

selskapet sammen med Oslo kommune.

Oslo, 10. april 2007

Harald Horne

fylkesrådmann

Saksbehandler: Tom E. Granquist

Utrykt vedlegg:

1) Strategidokument

Vedlegg:

2.) Foreliggende aksjonæravtale

3.) Forslag til vedtekter

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags