Klokken 08:53 sendte den norske papirprodusenten ut en børsmelding om at selskapet melder oppbud og i dag vil innlevere en begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett, skriver Halden Arbeiderblad.

– Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog-konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Rammer bare morselskapet

Selskapet er kjent som merkevaren Norske Skog, men på børsen er selskapet notert under navnet Norske Skogindustrier ASA. Det børsnoterte selskapet er morselskapet til Norske Skog AS, som igjen eier Saugbrugs og seks andre papirfabrikker.

Sveaas kjøpte seg stort opp i det børsnoterte Norske Skogindustrier ASA i august. Senere samme måned ble han klappet inn som ny styreleder i selskapet og startet redningsoperasjonen for å unngå en konkurs. Nå er den redningsoperasjonen over, og aksjene Sveeas og alle andre har kjøpt i selskapet er null verdt.

Fra 154 kroner til 25 øre til 0

Konkursen rammer også en rekke haldensere som hadde aksjer i Norske Skogindustrier ASA. I 2002 var aksjeverdien i selskapet på topp, da ble en Norske Skog-aksje omsatt for 154 kroner på børsen. Så raste det nedover i mange år og før all handel i dag ble blokkert på Oslo Børs som en følge av konkursmeldingen, ble aksjen solgt for 25 øre. Nå er verdien 0 øre for alle aksjeholdere.

Saugbrugs fortsetter

Norske Skogs drift, inkludert fabrikken i Halden, vil derimot fortsette å operere som normalt. For Ansatte, leverandører og kunder vil det være normal drift uten endringer, opplyser selskapet.

– Konkursen i Norske Skogindustrier ASA er av finansiell karakter og i all hovedsak kun relevant for aksjonærer og obligasjonseiere i Norske Skogindustrier ASA, skriver selskapet selv i en børsmelding. Bakgrunn: Saugbrugs situasjon vil være avklart om 8-10 uker

Forrige uke kom meldingen om at det er startet en salgsprosess av Norske Skog AS. Det er selskapet som ikke er børsnotert og som eier de syv papirfabrikkene. Morselskapet Norske Skogindustrier ASA hadde en usikret gjeld på mellom fire og fem milliarder kroner. Ved en konkurs, vil naturlig nok den nå være borte.

I underselskapet Norske Skog AS er gjelden på cirka tre milliarder kroner. Og den største utlåneren, det globale hedgefondet Oceanwood, har også pant i selskapets verdier. Sammen med den norske bedriften Aker har de varslet at de ønsker å overta Norske Skog AS.

«Nye Norske Skog»

Inntil videre er det også Oceanwood som kontrollerer fabrikkene all den tid Norske Skogindustrier ASA nå er konkurs og Oceanwood sitter med sikkerhet i fabrikkene i Norske Skog AS.

Sven Ombustvedt som sa opp jobben sin i Norske Skogindustrier ASA i mai i år, er tilbake som styreleder for Norske Skog AS, som omtales som Nye Norske Skog.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at det er så mange som 100 forskjellige aktører som er interesserte i å kjøpe opp fabrikkene til Nye Norske Skog.

2016 var bra i Halden

Dersom Norske Skog og Saugbrugs nå får eiere som er interessert i å satse videre på fabrikken i Halden, vil resultatet av konkursen i morselskapet Norske Skogindustrier ASA egentlig være godt nytt for de ansatte i Halden, fordi mye av gjelden i selskapet nå er borte.

I juni kunne fabrikksjef Kjell-Arve Kure fortelle at 2016 var det beste året for Halden-fabrikken siden 2009. Før skatt var overskuddet av driften på 197 millioner kroner.

BAKGRUNN: Her er en presentasjon fra Nye Norske Skog som forklarer hva som har skjedd

 – Beste resultat på åtte år

Her er den fullstendige børsmeldingen som ble sendt ut 08:53 tirsdag 19. desember:

Styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud og innlevere begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett i dag, tirsdag 19. desember 2017. Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig rekapitaliseringsløsning for Norske Skog konsernet. Konsernets største sikrede kreditor, Oceanwood Capital Management Ltd (Oceanwood) har informert styret om at de ikke er villig til å støtte noen slik løsning. Konsernets operative virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske Skogindustrier ASA.

- Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog-konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Rekapitaliseringsprosessen har vært svært utfordrende som følge av konsernets meget komplekse kapitalstruktur. Derfor har det gjennom høsten også vært arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at man ikke lykkes med den frivillige rekapitaliseringen. Følgelig er konsernets syv papirfabrikker og alle vesentlige interessenter som de ansatte, kunder, leverandører og lokale myndigheter forberedt på den prosessen som nå må gjennomføres.

-Det forventes at konkursprosessen i det børsnoterte morselskapet ikke vil få særlige konsekvenser for driften ved Norske Skogs syv papirfabrikker, og at driften vil fortsette som normalt og alle kunder vil fortsette å motta kvalitetsprodukter fra Norske Skog som før, sier Sveaas.  

Det sittende styret ble valgt 24. august 2017 og har fra samme dag arbeidet hardt og intensivt for å analysere konsernets situasjon og utarbeide realistiske løsningsforslag sammen med ledelsen og selskapets finansielle og juridiske rådgivere. Det nye styret offentliggjorde 12. september 2017 styrets plan om å fremme en industrielt fundert rekapitaliseringstransaksjon. Dette forslaget var fundert i styrets syn på hvilket gjeldsnivå og fremtidig rentebelastning Norske Skogs virksomheter kunne bære og hadde følgelig vesentlig mindre gjeld i det rekapitaliserte, nye Norske Skog enn i forslag fremmet tidligere i 2017 fra både selskapets side og fra selskapets kreditorer. Styrets industrielle rekapitaliseringsforslag ble imidlertid aldri offentliggjort som følge av at de sikrede kreditorene forut for offentliggjøringen gjorde det klart at de ikke ville støtte styrets forslag.

Styret arbeidet deretter videre med et justert rekapitaliseringsforslag etter omfattende dialog både med komiteen for de sikrede kreditorene, komiteen for de usikrede kreditorene og selskapets aksjonærer. Styret fremmet deretter et forslag til en frivillig rekapitaliseringsløsning den 18. september 2017. I dette forslaget var gjeldsnivået øket noe i tråd med ønske fra komiteen for de sikrede kreditorene, og bytteforholdet for egenkapitalen i morselskapet var justert noe i tråd med ønsker fra både de usikrede og sikrede kreditorenes komiteer. Dette forslaget oppnådde imidlertid heller ikke tilstrekkelig støtte fra alle kreditorgruppene, men det var bred støtte for en rekapitaliseringstransaksjon hvor all usikret obligasjonsgjeld skulle konverteres til egenkapital og deler av den sikrede gjelden også skulle konverteres til egenkapital for å oppnå en forsvarlig kapitalisering av det nye Norske Skog konsernet.

Etter ytterligere dialog mellom interessegruppene fremmet styret så 11. oktober 2017 sitt tredje og siste rekapitaliseringsforslag. Dette forslaget oppnådde støtte blant både konsernets usikrede kreditorer og blant kreditorene i konsernets pantesikrede obligasjonslån. Men rekapitaliseringsforslaget fikk ikke nødvendig tilslutning fra kreditorene i konsernets pantesikrede EUR 100 millioner NSF fasilitet (NSF fasiliteten) som er utstedt av Norske Skog AS.

De påfølgende forhandlinger med kreditorene i NSF fasiliteten for å finne en løsning hvor støtte til styrets rekapitaliseringsforslag kunne oppnås endte uten suksess. Men prosessen fikk som resultat at Oceanwood besluttet å kjøpe ut kreditorene i NSF fasiliteten slik at Oceanwood per i dag kontrollerer 100 % av NSF fasiliteten. Oceanwood kjøpte videre ytterligere betydelige andeler i det pantesikrede obligasjonslånet hvor de i dag antas å ha en eierandel på vesentlig over 50%.

Oceanwood valgte deretter å inngå et industrielt partnerskap med Aker Capital AS, og annonserte den 23. november 2017 gjennom en felles pressemelding at de hadde besluttet å ikke støtte videre arbeid med å implementere en frivillig rekapitaliseringsløsning. Dette til tross for at styrets tredje rekapitaliseringsforslag på dette tidspunkt syntes å ha støtte både blant konsernets sikrede kreditorer, de usikrede kreditorene og morselskapets aksjonærer. Styret i morselskapet har etter meldingen den 23. november 2017 forsøkt å få Oceanwood og Aker Capital AS til å endre posisjon i forhold den frivillige rekapitaliseringen, men dette har ikke lykkes. Oceanwood har senere skriftlig ovenfor styret bekreftet sin posisjon som er at de ikke er villige til å støtte en frivillig rekapitalisering.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS gitt uttrykk for at styret mener at en frivillig rekapitaliseringsløsning ville være en vel så god vei til å realisere Aker Capital AS' industrielt motiverte intensjon om å bli en ny kontrollerende eier av Norske Skog. Ved en frivillig rekapitaliseringstransaksjon ville Oceanwood gjennom gjeldskonverteringen endt opp som eier av en vesentlig del av egenkapitalen i et rekapitalisert Norske Skog som kunne vært lagt inn i et samarbeid med Aker Capital AS. Den auksjonsprosessen som nå skal gjennomføres for Norske Skog AS vil være åpen for alle interessenter og det er per i dag helt uvisst hvem som vil ende om eieren av Norske Skogs operative virksomhet når auksjonsprosessen er sluttført.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS foreslått at Oceanwood og Aker Capital AS inviterer eksisterende aksjonærer i Norske Skogindustrier ASA inn som medinvestorer på like vilkår i Oceanwood og Aker Capital AS' joint venture selskap, dersom dette blir ny eier av Norske Skog AS. En slik videreføring av dagens aksjonærmasse ville etter styrets syn sikre det nye morselskapet den strategiske verdi som ligger i at aksjonærmassen blant annet består av et betydelig antall aksjonærer som også er leverandører av trevirke til konsernet, og mange som er ansatte i konsernet. Det er fortsatt uavklart om Oceanwood og Aker Capital AS vil tilby eksisterende aksjonærer en slik mulighet til å medinvestere.  

I tiden etter meldingen av 23. november 2017 fra Oceanwood og Aker Capital AS, har styret arbeidet med å utrede om det kunne finnes andre realistiske løsninger for å unngå en konkurs i Norske Skogindustrier ASA. Det er blant annet vurdert om det er mulig å konvertere alle usikrede forpliktelser til egenkapital samtidig som den sikrede delen av konsernets gjeld håndteres ved at den operative virksomheten i konsernet blir solgt gjennom det sikrede obligasjonslånets pågående pantetiltredelsesprosess. Det har imidlertid vist seg at heller ikke dette er mulig, blant annet som følge av manglende likviditet, gjenværende pensjonsforpliktelser, samt Oceanwoods manglende vilje til å konvertere morselskapets gjeld til operasjonelle datterselskaper og de evigvarende obligasjonene til egenkapital.

Styret og ledelsen har også arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at rekapitaliseringsprosessen skulle ende med pantetiltredelse fra de pantesikrede kreditorenes side, og en påfølgende konkurs for det børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det er derfor en godt forberedt prosess som nå skal gjennomføres, hvor Norske Skogs operative virksomhet skal verdsettes i tråd med de krav som er avtalt mellom kreditorene i interkreditoravtalen som konsernet er part i. Styret og ledelsen har samarbeidet fullt ut med både tillitsmenn for det pantesikrede obligasjonslånet, deres finansielle og juridiske rådgivere og styret i Norske Skog AS den siste tiden for å legge til rette for en ryddig prosess i tråd med de forpliktelser og bestemmelser som gjelder for den situasjonen som nå foreligger.

Ledelsen og alle ansatte ved hovedkontoret har mottatt bindende tilbud om ansettelse i Norske Skog AS, og hovedkontorvirksomheten vil videreføres i Norske Skog AS. Den operative virksomheten vil bli videreført med minst mulig forstyrrelser, og fabrikkenes leverandører og kunder har ingen grunn til å forvente endringer i Norske Skogs løpende virksomhet som følge av konkursprosessen i Norske Skogindustrier ASA.

Styret vil takke alle ansatte i Norske Skog konsernet for stort pågangsmot og høy arbeidsmoral gjennom den krevende rekapitaliseringsprosessen som har pågått i hele 2017. Styret vil også takke konsernets kunder og leverandører som har fortsatt å handle med konsernets selskaper i den krevende finansielle situasjonen som har vært gjennom 2017.

Oslo Børs har suspendert handelen i aksjene i Norske Skogindustrier ASA.

Denne meldingen er offentliggjort i henhold til reglene om offentliggjøring i Verdipapirhandelloven § 5-12.

Spørsmål om den videre behandlingen av konkursprosessen og konkursboet må rettes til bobestyreren når vedkommende er oppnevnt av Oslo skifterett. Spørsmål knyttet til Norske Skogs operative virksomhet kan rettes til Norske Skog AS ved styreleder Sven Ombudstvedt på e-post: [svom at online.no] og spørsmål til Oceanwood Capital Management LLP kan rettes til Partner John Chiang via e-post: [gad at firsthouse.no].

Norske Skog

Communications and Public Affairs

Klokken 08:54 sendte selskapet ut en ny børsmelding der det ble presisert at Norske Skogs drift fortsetter som normalt:

Norske Skogs drift vil fortsette å operere som normalt. For ansatte, leverandører og kunder vil det være normal drift uten endringer. Konkursen i Norske Skogindustrier ASA er av finansiell karakter og i all hovedsak kun relevant for aksjonærer og obligasjonseiere i Norske Skogindustrier ASA.

Oceanwood, majoritetseieren av den sikrede obligasjonen (SSN), har startet prosessen for å tiltre SSNs pantesikkerhet i Norske Skog AS. Eierskapet av Norske Skog AS, morselskapet for alle forretningsenhetene, vil derfor bli overført til nye eiere gjennom en auksjonsprosess. Oceanwood har inngått et joint venture (JV) med Aker, med den hensikt å kjøpe og operere Norske Skog AS. Sammen tilbyr de finansiell støtte til Norske Skog gjennom auksjonsprosessen.

- Norske Skog AS sine forretningsenheter er attraktive med ledende konkurranseposisjoner i sine respektive markeder. Vi er derfor veldig fornøyede med å observere både sterk finansiell og operasjonell interesse for Norske Skogs drift, sier Sven Ombudstvedt, styreformann i Norske Skog AS.

- Vår hovedoppgave fremover er å tilrettelegge for auksjonsprosessen og sikre at Norske Skog AS får en ny sterk eier. Samtidig vil vi fortsette å utvikle driften og ser frem til et nytt strategisk fokus med nye eiere, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog.