Høyre, FRP, KrF og SP ønsker å få behandlet forslag til omregulering av tomter til næring.

Flere av forslagene dere fremmer var til behandling i kommunestyret 1.12-2022. Blant annet dette forslaget fra Rødt:

«Følgende innspill sendes tilbake og utredes for muligheter for delvis eller helt omsoning til næring:

Sørby gård 8/1 Nord for Torget. (Avslag på bolig begrunnes, men ikke avslag på næring)

Urianstad eiendom 29/64 ved Fjellkrysset (Ikke aktuelt å utvide næring? Hvorfor?)»

Forslagene ble avvist behandlet med 16 stemmer (6 AP, 2 FRP, 6 H, 1 SP, 1 KrF) sammen med nesten alle andre innsendte forslag som var fremmet i kommunestyret.

Hvorfor dere stemte mot å behandle disse forslagene får dere forklare selv, men svært mange av de avviste forslagene handlet om miljøtiltak.

Mange av partiene som ønsket forslag til behandling, reagerer på denne omkampen er ikke så merkelig. Dere blokkerte en stor gruppe forslag, men prøver på nytt noen utvalgte dere ønsker behandlet. Det oppleves som en ufin framgangsmåte.

Rødt vil invitere dere til samarbeid om følgende:

  • Vi ber samlet om at ordfører setter kommuneplanen på dagsorden i møtet i april.
  • Vi stemmer samlet for at vedtaket om å avvise behandlingen av alle innleverte forslag oppheves og at kommunestyret tar disse til behandling.

Kommuneplanen vil da bestå med unntak av de områdene som det er flertall for å få utredet omsonet. (Det kan også vedtas noen endringer i planbestemmelsene som gjelder straks det er fattet vedtak.)

Dersom dere ønsker å få omsonet flere arealer til næring er dette en demokratisk framgangsmåte vi bør kunne enes om og få flertall for.