En ny rentekompensasjonsordning innebærer at vi kan utvikle, investere og oppgradere i undervisningslokaler med formål om en praktisk tilnærming til læring uten økte rentekostnader i Frogn. Dette er et sterkt virkemiddel som vil bidra til å utnytte ressursene slik at vi kan få realisert våre behov i vedlikeholdsplanen.

I dag kommer Senterpartiet og Arbeiderpartiet med en historisk satsing på å gjøre skolen mer praktisk og variert. Det har blitt snakket mye om praktisk skole de siste årene, men det har ikke blitt fulgt opp med handling.

Regjeringen foreslår en ny rentekompensasjonsordning til kommuner som foretar varige investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til en mer praktisk og variert skole. Ordningen vil ha en total ramme på 8 milliarder kroner, som etter planen skal fases inn med 1 milliard hvert år i åtte år. Budsjetteffekter i de enkelte budsjettårene avhenger av fremtidige renteforutsetninger.

Vi er nødt til å bredde ut skolen, og gi rom for at folk er forskjellige og legge til rette for mer praktisk opplæring. Vi vet at mange lærere ønsker å jobbe mer praktisk og variert, men opplever at manglende bygg og utstyr er til hinder for det. Dette er et grep som skal bidra til at skolene blir bedre tilrettelagt for at elevene kan lære på en mer praktisk måte.

De nye læreplanene legger godt til rette for en mer utforskende og praktisk læring, men det er nødvendig med praktiske læringsarenaer både inne og ute, og utstyr som gjør dette mulig i praksis.

Med dette skal vi spille på lag med lokalsamfunnene, og dette blir en ordning rettet mot kommunene. Ordningen vil gi støtte til utvidelse, ombygg og rehabilitering av eksisterende areal, nye tilbygg, samt utstyr som krever større investeringer. Alt med mål om mer praktisk, jordnær og variert opplæring.

Hva betyr dette? Kommunene kan få rentekompensasjon for varige investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert skole. Dette inkluderer utvidelse, ombygg og rehabilitering av eksisterende areal, nye tilbygg, samt utstyr som krever større investeringer. Alt med mål om mer praktisk, variert og relevant og utforskende opplæring. Eksempler er investeringer i skolenes spesialrom som laboratorium, verksteder, sløydsaler, biblioteker, kjøkken, musikkrom osv. Kommunene kan også investere i skolenes fellesområder, både ute og inne. Det kan bidra til mer fysisk aktivitet, mer og bedre uteskole og mer tverrfaglig undervisning.