Sammen med flere ordførere rundt Oslofjorden har jeg forpliktet oss til å jobbe for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Nesodden skal jobbe systematisk med å redusere utslipp, bevare økosystemer og naturmangfoldet. Kloakkutslipp, avrenning fra jordbruket og overfiske har vært en svært skadelig kombinasjon for Oslofjorden.

Oslofjorden tilføres altfor mye nitrogen, og fjorden vår trenger strakstiltak for å bedre tilstanden.

Det er vedtatt en helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Dette er flott, men arbeidet må starte med en gang.

I går var vi derfor invitert til statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet for å diskutere hvordan bedre tilstanden for Oslofjorden.

Vi ønsket å forsikre oss om at statlige myndigheter bidrar med finansiering og innfører nødvendige tiltak for å redde fjorden vår.

Barth Eide var veldig tydelig på at regjeringen vil prioritere å jobbe for en renere fjord.

Blant tiltakene som ble diskutert var nitrogenrensing, forbud mot tømming av båtkloakk i sjøen, tilskudd til miljøtiltak i jordbruket, bevaringssoner innen fiske, opprydding i marint avfall, med mer.

Nesodden kommune har allerede bidratt over selvkostområdet «avløp» til en renere Oslofjord ved at det ble lagt ny overføringsledning til Veas slik at Buhrestua renseanlegg ble lagt ned høsten 2021.

Nesodden spilte inn at vi allerede har iverksatt en rekke tiltak, blant annet innførte vi forbud mot utslipp av båtseptik i 2003. Men andre må følge etter.

Vi ba om et nasjonalt totalforbud mot tømming av båtkloakk i sjøen.

Statsråden responderte veldig positivt og ville følge opp dette.

Barth Eide var i det hele tatt veldig tydelig på at regjeringen virkelig vil gjøre alt for å lykkes med en renere fjord.

I møtet ble det også diskutert om ny teknologi kan bidra til at avfall kan brukes til noe positivt. Nesodden har nylig hatt et interessant møte med et teknologiselskap som ved hjelp av tunikater renser fjorden for nitrogen og vil oksygenere de dypere lagene i fjorden.

Samtidig som de renser fjordene og kysten vår, vil biomassene kunne høstes, og brukes for eksempel i laksefôr.

Fjorden vår trenger strakstiltak. Samtidig kan dette legge til rette for økt, bærekraftig verdiskaping langs kysten.

Kanskje dagens miljøutfordringer kan bli en del av morgendagens næring?

Nesodden lange kystlinje og strategiske beliggenhet gjør grønn og marin næringer til naturlige satsingsområder for kommunen.

Fordi staten har mange flere mulige virkemidler enn kommunen, var statsråden veldig tydelig på at staten også måtte ta en koordinerende rolle.

De utformer for eksempel regelverk for nitrogenrensing, landbruket og fiske, og kan innføre støtteordninger innen de samme områdene.

I tillegg sørge for støtteordninger til frivillig innsats mot marinforsøpling.

Kommunene rundt fjorden er klare til felles innsats, og ta vår del, men vi trenger gode tilskuddsordninger.

Kommuner og fylkeskommuner spiller en nøkkelrolle for klimatilpasning og for å redusere utslipp.

Takk til initiativtakerne Jon Sanness Andersen, ordfører Færder kommune og Are Karlsen, ordfører Horten kommune.

Vi står samlet, og med drahjelp fra regjeringen ser jeg lyst på Oslofjordens framtid.