Partiet Sentrum er etablert i Søndre Follo med regionlag, og tar sikte på å stille lister ved kommunevalget 2023 i Frogn og Ås.

Partiet Sentrum bygger på noen viktige grunnverdier.

Respektfull

Alle mennesker er like mye verdt i kraft av sin eksistens. Derfor vil vi møte alle mennesker med verdighet og respekt. Mennesker er forskjellige, og vi er alle en del av mangfoldet. Vi etterstreber å møte hverandre med åpenhet og nysgjerrighet. Vi bærer alle med oss førforståelser og fordommer, og ønsker å støtte og hjelpe hverandre til å se andre perspektiver. Respekt betyr å se om igjen. Gode relasjoner skaper godt samarbeid, innad og utad.

Saklig

Sentrum vil fremme en saklig debatt. Den politiske debatten kan være tøff. Vi vil være bevisste på å unngå bruk av hersketeknikker og personangrep, og holde oss til saken. Vi vil bidra til et anstendig offentlig ordskifte, og en anstendig debattkultur internt i partiet.

Dialogisk

I vårt samfunn ser vi tendenser til at grupper settes opp mot hverandre, og at det skapes fiendebilder. Sentrum vil skape mer forståelse mellom enkeltmennesker og grupper ved å fremme dialog. Vi vil søke samarbeid på tvers av etablerte miljøer. Vi vil aktivt legge til rette for mangfold i egen partiorganisasjon, fordi mangfold er en ressurs. Ord betyr noe, derfor skal vi veie våre ord nøye. Vi vil snakke ut fra oss selv, og være åpen for og nysgjerrig på den andres posisjon og kunnskaper. Dialog skaper nye muligheter.

Anerkjennende

Ingen eier sannheten alene. Derfor vil Sentrum anerkjenne og heie fram gode innspill fra andre politiske partier

Kunnskapsbasert

Politikken vi fører skal være antipopulistisk og kunnskapsbasert. Den skal aldri basere seg på antakelser eller fordommer. En kunnskapsbasert politikkutforming innebærer at vi bruker ulike kunnskapskilder: forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap gjennom dialog med innbyggerne.

Vil du være med oss videre? Ta kontakt.