Samtlige kommuner i Viken skal sende inn hva de mener om hvorvidt Viken skal oppløses. Frogn kommune er derfor innkalt til et ekstraordinært møte.

Oppløsningen av Viken fylkeskommune er akkurat nå ferdig debattert. Voteringen endte med et flertall på tvers av det som til vanlig er politisk flertall i Frogn.

Klart flertall

Det ble et klart flertall i kommunestyret for at Viken fylkeskommune skal bestå. Bente Heiersjø la på vegne av Høyre, Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne fram forslaget. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Bente Bjerknes (uavhengig) la fram et forslag om oppløsning, men kom i mindretall selv om Fremskrittspartiet støttet forslaget.

Voteringen endte med 23 for at Viken videreføres, mens 8 politikere ønsket seg tlbake til Akershus.

Sterke fagmiljøer

I sin forklaring til flertallets holdning la Bente Heiersjø (H) vekt på at det for Frogn kommune er viktig å ha en velfungerende fylkeskommune som gir tydelig retning for større utfordringer samfunnet står overfor.

– Dette gjelder blant annet innenfor temaer som areal, mobilitet, klima, miljø og demografi, der kommunene i regionen må gjøre en felles innsats og dra i samme retning. Frogn kommune har nytte av sterke fagmiljøer i fylkeskommunen og nettverk for samhandling og samarbeid, noe vi mener Viken vil ha større forutsetninger for å ivareta enn tre mindre fylkeskommuner.

Viktig for tunge saker

– Det er viktig for Frogn kommune at vi blir hørt og at vi kan påvirke de fylkeskommunale prosessene på en god måte. Dette samarbeidet er essensielt for å kunne løse regionale fellesutfordringer, blant annet knyttet til truslene mot det biologiske mangfoldet og vannkvaliteten i Oslofjorden og kollektivforbindelser på tvers av kommunegrensene.

– Det regionale plansamarbeidet er også av stor betydning for kommunen. Frogn er avhengig av at regionale planer har gode prinsipper og strategier som bidrar til en helhetlig samfunnsutvikling i regionen, sa Bente Heiersjø.

Tenker langsiktig

Bente Bjerknes (Uavhengig) presenterte forslaget om å løse opp Viken på vegne av SV, Sp, Rødt og Uavhengige:

– Det er ingen tvil om at vi er invitert til å svare ut en krevende problemstilling. Arbeidet som er iverksatt for å realisere Viken har vært utfordrende, både økonomisk og menneskelig. Det er forståelig at det vil oppleves tungt for alle de som har gjort en stor innsats for nåværende Viken å gå tilbake til tidligere fylkesinndeling. På kort sikt kan det synes som et lite gjennomtenkt valg. Imidlertid må vi som ansvarlige folkevalgte tenke langsiktig, og legge overordnede prinsipper og føringer til grunn.

Overordnede prinsipper

– Vårt utgangspunkt er å legge til rette for at beslutninger skal tas nærmest mulig de det gjelder, dvs. innbyggerne. Vi prioriterer lokal forankring, lokalkunnskap og politisk engasjement. Det er en hovedutfordring å styrke det lokalpolitiske engasjementet, både lokalt og på fylkesnivå og legge til rette for reell innflytelse.

– Videreføringen av Viken fylkeskommune slik den nå er, vil kunne skape større avstand mellom beslutningstakere og innbyggere. Populasjonen i det store Viken er svært ulik, hvor tidligere Akershus har omtrent dobbelt så mange innbyggere som Buskerud og Østfold, mens Buskerud er dobbelt så stort i areal som de andre to. Dette vil kunne føre til en forskyvning av maktbalansen.

– En deling av Viken i Akershus, Buskerud og Østfold vil etter vår vurdering styrke Frogn kommune sitt samarbeid med fylkeskommunen. Viken fylkeskommune oppleves i dag som en topptung og byråkratisk enhet som har problemer med å se og bistå hver enkelt kommune etter hva som er kommunens behov. Det er et demokratisk problem at Viken fylkeskommune nå i stor grad forholder seg til regionråd fremfor kommunestyret i den enkelte kommune.