Hjelpetelefoner som Mental Helse og Kirkens SOS gjør en uvurderlig innsats for mennesker i krise, men hjelpen må ikke stoppe der. Tilbudet om hjelp til mennesker med psykiske lidelser må styrkes før det er for sent – både på regionalt og kommunalt nivå.

Økt støtte til hjelpetelefoner

Helseminister Bent Høie har omdisponert ti millioner for å styrke nettopp hjelpetelefonene til Mental Helse og Kirkens SOS. Bakgrunnen er en betydelig økning i antall henvendelser, blant annet etter Ari Behns selvmord.


Økte ressurser til hjelpetelefonene er viktig. Det er ingen tvil om at det å få snakke med noen kan forebygge selvmord og gi veiledning om hvor man kan henvende seg i det ordinære hjelpeapparat.

Hva så?

Etter at Dagfinn Høybråten, daværende helseminister, lanserte opptrappingsplan i psykiatri har lite skjedd. Tvert imot; – døgninstitusjoner legges ned, og tilbudene fra andrelinjetjenesten (DPS) reduseres. Altfor mange henvises tilbake til primærhelsetjenesten, med beskjed om at dette må kommunens førstelinjetjeneste takle.

Slik jeg kjenner Frogn kommune er tilbudet ikke i samsvar med etterspørsel og behov. I tillegg er kommunen i en svært krevende økonomisk situasjon, noe som innebærer at vi nå er i ferd med å snu alle steiner for å sørge for fortsatt gode tilbud innenfor psykisk helse.

Både andrelinjetjenesten og førstelinjetjenesten er hardt presset, og undersøkelser slår fast at få kommuner har etablert faste samarbeidsrutiner med andrelinjetjenesten med tanke på oppfølging etter selvmordsforsøk.

Pakkeforløpet

1. januar 2019 ble det innført pakkeforløp innen psykisk helse og rusfeltet. Pakkeforløpet innebærer blant annet tilbud om en «forløpskoordinator»; en person som bistår den enkelte for å sikre et sammenhengende behandlingstilbud uten unødig opphold.

Pakkeforløp er isolert sett «et godt grep». Forutsetningen er at behandlingstilbudet innen psykisk helse tilføres økte ressurser, slik at merkostnadene til pakkeforløpet ikke medfører et generelt svekket behandlingstilbud.

«Kom igjen på mandag»

Brekker noen et bein, står legevakten klar med nødvendig helsehjelp døgnet rundt. Annerledes er det om noen opplever akutte psykiske helseplager.

Follo akutt-team gir hjelp mandag-fredag (kl. 08.00-21.00), men holder stengt på natt og i helgene. Akutteamet er et tverrfaglig ambulerende team som gir støtte i krisesituasjoner, og et supplerende tilbud til akuttpsykiatrisk avdeling. Teamet tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise eller akutt forverring av en kjent psykisk lidelse.

Men ikke på natten og i helgene. Da er alternativet legevakten. Kontakt med legevakten kan gi kortvarig lindring ved hjelp av beroligende medikamenter og kanskje et råd om å kontakte fastlegen over helgen. Da kan det være for seint.

Skremmende statistikk

Psykiske helseutfordringer øker i befolkningen. Statistikk fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning forteller at omtrent to mennesker daglig tar sitt eget liv. (2018: 472 menn og 202 kvinner, totalt 674 mennesker). Dette er 674 mennesker for mange. Nasjonalt senter for selvmordsforskning skriver videre på sine hjemmesider: «Det er antagelig om lag 4–6000 personer som behandles i helsevesenet for selvmordsforsøk årlig.».

Det er mange. I Frogn viser UNG-undersøkelsen økt forekomst av depresjon blant unge, og mange av oss kjenner noen som har forsøkt eller tatt sitt eget liv.

Risikogrupper

Selvmord kan ramme plutselig, men noen grupper er mer utsatt. Etterlatte og de som allerede har forsøkt å ta livet sitt er i risikogruppen, likeledes mennesker som har opplevd samlivsbrudd eller står uten arbeid. Mange av dem som faktisk tar livet sitt har allerede en psykiatrisk diagnose Derfor er det ekstra viktig at disse gruppene får tett oppfølging.

Vi har ingen å miste

Når tanker om å ta livet sitt rammer, må vi være der for hverandre og våge å snakke ærlig om livet. At noen er der, lytter og «går ved siden av» gjennom det vonde og vanskelige kan være avgjørende, for ikke å si livsviktig. Likeledes hjelp til å ta kontakt med det lokale hjelpeapparatet.

Det nye faget Folkehelse og livsmestring innføres i skolen fra høsten 2020. Mitt håp er at faget vil gi unge økt kunnskap om psykisk helse og å utvikle ferdigheter for å møte livets vanskeligheter.

Frogn kommune må fortsatt gi et godt kvalitativt tilbud til mennesker med psykiske lidelser og frivillige organisasjoner, som Mental Helse, må få gode kår. Organisasjonen LEVE gjør et viktig arbeid for å støtte og hjelpe etterlatte etter selvmord.

Handlingsplan for forebygging av selvmord i Frogn

Det må utarbeides en handlingsplan for å forebygge selvmord i Frogn, slik mange kommuner allerede har gjort.

En handlingsplan alene skaper ingen forandring, men vil kunne bidra til større fokus på problemstillingen, gi kunnskap om symptomer, gi hjelp til å være en støtteperson og fortelle hvor hjelpen finnes.

Da må også hjelpen være der, på kommunalt og regionalt nivå.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS: 22 40 00 40

LEVE: 412 42 391