I oktober ble kommunedirektørens forslag til kommunebudsjettet for 2023 lagt fram for kommunestyret. Meldingen var klar: med økende renter og høye strømpriser går vi trangere tider i møte.

Budsjettet har som hovedtanke å tilpasse virksomheten til dårligere tider ved å utsette investering og vurdere kutt i driften.

«For å finansiere de økte behovene anbefaler kommunaldirektøren at det opprettes et eget prosjekt for omstilling, som skal bidra til å effektivisere og utnytte kommunens ressurser bedre. Det forventes at prosjektet skal kunne gi gevinster på minimum 20 mill. kr pr. år, og dette er innarbeidet i økonomiplanen f.o.m. 2024.»

Rødt mener at i slike tider er samarbeidet med og støtten til frivilligheten helt avgjørende for å motvirke forskjellsutvikling og utenforskap. Foreninger og frivillige organisasjoner står på mange måter nærmere innbyggerne og vet ofte bedre hvor skoen trykker. Når ordfører tar til orde for å avlyse det vanlige møtet hvor organisasjoner inviteres til å komme med synspunkter og ønsker til kommunebudsjettet er det uheldig og gir feil signal ut til befolkningen. Det er nettopp i slike vanskelige tider at kommunens slagordet «sammen skaper vi det gode liv» bør komme til anvendelse. Å avvise frivilligheten uten debatt bidrar til å svekke en av de sektorene som kan bety mest i disse vanskelige tidene hvor forskjellene øker sterkt.

Rødt er positiv til bredt samarbeid i budsjettforhandlinger for å sikre at Nesodden kommune blir i stand til å levere gode tjenester, minske forskjellene og styrke de sosiale nettverk som ivaretar de svakeste. Vi går inn i budsjettdiskusjoner med et åpent sinn uten å forskuttere resultatet og håper at vi finner felles grunn. Vi må ikke glemme å holde en god dialog med innbyggerne, foreninger og organisasjoner underveis.

Vi mener et budsjettforlik må tuftes på:

  • En plan for å hindre skadevirkningene av økende fattigdom og utenforskap
  • Et systematisk samarbeid med frivilligheten for å klare dette inkludert støtte til viktige tiltak

Rødt ønsker en inntektspolitikk som

  • Stiller krav til staten om at kommunene skal få beholde så stor del av skattepengene at vi kan være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til mindre forskjeller og et mer inkluderende samfunn
  • At inntektsmuligheter utnyttes slik at målene ovenfor kan nås.

Kommunaldirektørens forslag til kommunebudsjettet for 2023 er lagt fram og kan leses her.