NESODDEN/VIKEN: Riksantikvaren fordeler 28,6 millioner kroner til middelalderkirker.

– Det er store behov for sikring av tak, vegger og mur, og vi har valgt å gi tilskudd til 48 kirker, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Totalt fikk de inn 68 søknader, med en samlet søknadssum på 47,7 millioner kroner.

De har gitt penger fordelt på to tilskudd. Klimaskallsikring, og forprosjekt murverk.

Nesodden kirke får totalt 550.000 kroner, der om lag halvparten er fordelt på de to punktene.

Dårlig tilstand

I en pressemelding skriver Riksantikvaren at tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett. I Norge har vi 159 middelalderkirker bygget av stein, og i 2022 var det disse kirkene som var prioritert for tilskudd.

Middelalderkirkene i stein har generelt en dårligere tilstand på yttersiden av vegger og tak enn de øvrige kirkene, samt utfordringer knyttet til murverket.

– Fordelingen av disse midlene er et steg på veien for at våre eldste steinkirker fra middelalderen skal settes i stand til tusenårsmarkeringen av Stiklestad i 2030, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe.

– Parallelt med årets tilskuddsmidler har Riksantikvaren også fått i oppdrag å lage en bevaringsstrategi for kirkene våre i årene som kommer.

I Viken har også flere middelalderkirker fått midler. Disse befinner seg i: gamle Fiskum, gamle Skoger, Haug, Hedenstad, Sørum, Hurum, Kråkstad, Rygge, Våler, Berg i Halden, Skjeberg og Ingedal.