Skogen betyr mye for innbyggerne i våre kommuner, men den kan bidra med enda mer ved riktig satsing. I Follo eier 1163 skogeiere 492 kvadratkilometer med skog. Dette tilsvarer 3 dekar med skog for hver eneste av Follos 150.000 innbyggere – skog som er tilgjengelig for alle til friluftsliv og naturopplevelser.

Skogen gir også grunnlag for en betydelig næring. I tillegg er viktig for biologisk mangfold og levested for et flertall av artene i Norge. Mange truede og sårbare arter er og blir ivaretatt gjennom naturreservater.

I Follo er det 29 av disse, med en størrelse som tilsvarer 12 prosent av kommunenes totale areal. Skogeierne i Follo har også registret og valgt ut mer enn 1500 nøkkelbiotoper.

Dette er viktige leveområder for mange truede og sårbare arter i naturen, og nøkkelbiotopene skal i de aller fleste tilfellene stå urørte.

Miljøverdiene i skogen ivaretas imidlertid ikke bare gjennom verneområdene. De fleste artene lever godt med et aktivt skogbruk og de hensynene som tas gjennom Norsk PEFC Skogstandard.

Denne standarden ble nylig revidert med bred medvirkning fra blant annet miljø-, klima- og friluftsorganisasjoner har bidratt til økt vektlegging av hensyn til miljø og friluftsliv.

Skogen binder store mengder CO₂. I Follo viser tall fra Miljødirektoratet at skogen tar opp nær 60 prosent av det som slippes ut.

Skogens binding av CO₂ er et resultat av et aktivt skogbruk og en bevisst politikk siden 1950-tallet, og en skjøttet skog binder mer CO₂ enn skog som ikke skjøttes.

Kommunene har stor innflytelse på skog- og tre-næringens bidrag i klimakampen. De kan redusere omdisponering av produktiv skog til utbyggingsformål, sørge for å bruke mest mulig tre i egne byggeprosjekter og stille krav gjennom de kommunale planprosessene.

I Follo har vi også en spesiell utfordring med veldig mange kommunale veier som ikke tillater transport med fulle tømmerbiler. Dette øker kostnadene og miljøbelastningen for skogbruk, privat og kommunal transport ved at det må kjøres mange flere turer enn nødvendig. Dette kan kommunene gjøre noe med – i de fleste tilfellene uten at det koster mye!

Det geniale med skogbruket er at den er fornybar og bærekraftig. Vi ber politikere som stiller til valg om å forplikte seg til arbeide for gode rammebetingelser for et aktivt skogbruk, til beste for naturen, klimaet og verdiskapingen.