Nesodden: Ikke uventet opprettholdt Statens vegvesen innsigelsen til Nesoddens nyss vedtatte kommuneplans arealdel, selv om vekstfordelingen ble juster etter meklingsmøtet 15. mai. Opprinnelig la planen opptil at framtidens utbygging skulle fordeles med 40 prosent på Tangen, 40 prosent på Fagerstrand samt 20 prosent på de andre grendene, men kommunen justerte dette til 45 prosent på Tangen og 35 prosent på Fagerstrand. Veivesenet mener like fullt at regional, areal- og transportplans (RATP) krav til knutepunktstrategi innebærer at åtte av 10 framtidige hus på Nesodden må bygges på Tangen. Dette får Nesoddens Ap-ordfører til å se en smule rødt:

– Statens vegvesens innsigelse innebærer at Fagerstrand egentlig ikke har noen framtid, fastslår Truls Wickholm.

– Skriver brev

– Hva vil du gjøre nå?

– Jeg setter meg snart ned og skriver brev til samtlige politiske partier i fylkesutvalget, for å opplyse dem om hva dette handler om. Fagerstrands framtid står faktisk i fare og et sørlig sentrum, i tillegg til et selvsagt kommunesentrum på Tangen, er i spill.

– Hvordan vil du belegge at Fagerstrand bør ha like stor vekst som Tangen?

Dersom Fagerstrand kun skal få 20 prosent av veksten på deling med de fire-fem smågrendene, så vil det ikke være tilstrekkelig til å utvikle Skogheim og den gamle Statoiltomta. Det virker det ikke som veivesenet har forstått. Dessuten legger regional areal- og transportplan opp til at sørlige Nesodden skal koples opp mot utviklingen av Ås og universitetsmiljøet der, men det tar ikke veivesenet stilling til.

– Men mye av innsigelsen går på mer bilbruk?

– Jo da, RATP sier at det skal brukes mindre bil, men i planen står også levende lokalsamfunn sentralt og det fordrer utvikling av Fagerstrand. De overordnete føringer legger jo opp til lokal bærekraft med arbeidsplasser og fasiliteter slik at bilbruken ut av bygda begrenses, begrunner ordfører Truls Wickholm.

Han håper på positiv respons og gjennomslag; for sin politiske påvirkning av politikerne i fylkesutvalget. Men han tror uansett at det blir Klima- og miljødepartementet som tar den endelige avgjørelsen om Fagerstrands framtid, og sånn sett hvor mange hus som skal bygges hvor på halvøya.

 

– En god sak

En av dem som nettopp vil bli utsatt for nevnte påvirkning, er leder i Nesodden MDG Øyvind Solum som sitter som medlem i fylkesutvalget:

– Ja, på tirsdag skal fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune behandle saken, og fylkeskommunen er ganske avgjørende for om innsigelsen opprettholdes eller ikke. Interessant nok er innstillingen helt åpen, slår Solum fast og viser til alternative forslag til vedtak:

A. Nesodden kommunes tilbakemelding av 16.05.19 på fylkesutvalgets vedtak av 22.10.2018 tas til orientering. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen til Nesodden kommuneplan.

B. På bakgrunn av Nesodden kommunes tilbakemelding av 16.05.19 på fylkesutvalgets vedtak av 22.10.2018 frafalles innsigelsen til Nesodden kommuneplan.

– Hvordan tror du fylkespolitikerne stiller seg?

– Jeg mener jo at Nesodden har en god sak. Vi bør ha godt håp om at ikke 80 prosent av all vekst skal skje på Tangen, men i litt større grad kan deles med Fagerstrand og litt mer på grendene. Så blir det vår jobb i neste omgang at nye områdeplaner blir grønnest mulig og tar større klima- og miljøhensyn enn før, framholder Solum siktemålene.

 

– Blir bilbasert

Det er den allestedsnærværende avdelingsdirektør Nils Audun Karbø som har ført innsigelsen i pennen for Statens vegvesen, og han skriver:

– Vi slutter oss til kommunens ambisjon om å redusere bilbruken og å tilrettelegge for gående og syklende, men vi kan vanskelig se hvordan en utvikling og utbygging av Fagerstrandområdet kan skje uten at det blir bilbasert. Kommunen peker på at den har høyest brukerandel av kollektivtransport sammenlignet med de øvrige kommunene i Akershus. En ny større utbygging på Fagerstrand, vil imidlertid etter all sannsynlighet innebære at bilbruken går opp.

Dermed konkluderer Karbø slik:

– Selv om kommunen nærmer seg regional plans mål om vekstfordeling, er avviket fortsatt så stort at vi vanskelig kan anbefale fylkeskommunen å frafalle denne delen av innsigelsen. Tung utbygging på Fagerstrand vil dessuten medføre vesentlig økt belastning på et dårlig fylkesveinett både mot Tangen og til sentrale målpunkter for øvrig i Follo. Framkommelighetsproblemer for bussen og økt ulykkesrisiko for alle trafikantgrupper kan bli en følge av dette. Av aktuelle fylkesveier er det kun fylkesvei 156 på strekningen Bråtan – Tusse det pågår planarbeid for ny- og utbedret vei. Finansieringen av denne parsellen er imidlertid ikke endelig avklart. Muligheten for en vesentlig standardøkning av de øvrige fylkesveier vil derfor ligge langt fram i tid.

 

Fakta innsigelsen

  • Større utbygging på Fagerstrand krever store fylkeskommunale investeringer, for å få oppgradert veinettet til en tilfredsstillende standard, da Fagerstrand ligger som en «satellitt» med dårlig veinett i alle retninger.
  • Større utbygging på Fagerstrand krever høyere andel av fylkeskommunale midler til investeringer i kollektivtrafikken, for å øke tilbudet og frekvensen nordover og sørover.
  • For å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter, vil det bli behov for økte midler fra fylket til trafikksikkerhetstiltak og til gang- og sykkelveier samt fortau.
  • Kollektivbetjening for området Fagerstrand innebærer lang reisevei i strekning og tid, nordover til Nesoddtangen brygge og sørover til Måna, Vinterbro og Ski stasjon.
  • Større satsing på utbygging på Fagerstrand vil bli bilbasert, fordi bil blir førstevalget av reisemiddel for arbeidsreiser og daglige gjøremål, da tidsbruk er svært relevant i denne sammenheng.
  • Økt bruk av bil vil innebære at støy- og luftforurensingen lokalt øker.
  • Økt trafikkmengde kan dessverre innebære større fare for trafikkulykker og konflikt mellom myke og harde trafikanter, som kan gi uheldige konsekvenser.