Frognmarkas venner har utfordret de politiske partiene i Frogn på sin vilje til å fastsette en markagrense med tilhørende bestemmelser som skal gjøre kommunen i stand til å ta vare på natur- og friluftslivsområder i et langsiktig perspektiv.

Miljøpartiet De Grønne har klare ambisjoner om et sterkere vern av Frognmarka enn det vi har i dag. Som noen andre partier mener vi at Frognmarka skal bli en del av Oslomarka med de bestemmelsene som gjelder for utbygging, landbruk og friluftsliv i markaloven. Vi utfordrer Høyre, Frp og Senterpartiet på å stille seg bak dette.

På samme tid mener vi at dette ikke er nok. Vi ønsker at Frognmarka blir en del av Follomarka som et stort sammenhengende grønt belte i regionen vår for fremtiden. Planarbeidet for bygging av mer enn tusen nye boliger rundt Kolstad og Odalen ser ut til å innebære at Frognmarka deles i to. Dette er en viktig grunn til at Miljøpartiet de Grønne er mot nedbygging av Kolstad, Klommestein syd, Ridesenteret og Øierudåsen i så stor skala som det er lagt opp til nå. Vi håper at de andre partiene ser på konsekvensene alle disse pågående planarbeidene i en større sammenheng av hensyn til natur- og dyreliv.

MDG vil i tillegg sikre nærskogsområdene som Brunskogen, Seiersten og Røis med varig formelt vern som landskapsvernområder etter naturmangfoldsloven eller friluftsområder etter markaloven. Det samme gjelder også den nordlige delen av Håøya og Fuglesangåsen. Det er regjeringen som fastsetter denne typen vernebestemmelser etter påtrykk fra kommunen. Dersom Regjeringen mener dette blir for ambisiøst må kommunen i stedet be om bistand til å sikre disse områdene som statlig sikrede friluftsområder. Uansett verneform må kommunen gå i tett dialog med grunneierne om økonomisk støtte slik at områdene vil bli driftet med sikte på bevaring av disse områdene som natur- og friluftsområder for fremtiden.

Brunskogen, Skansen, Røis og Fuglesangåsen er som parker å regne til stor glede for befolkningen i Frogn. Vi mener at grunneierne må få tilskudd gjennom finansieringsordninger som frivillig vern slik at vi unngår omfattende hogst og samtidig unngår forfall som følge av dårlig skjøtsel i disse områdene. Dette vil kreve god dialog mellom involverte parter.

Frognmarkas venner har gjort en kjempejobb med å få merket en kyststi fra Ramme gård i Vestby til Skiphelle. MDG mener at vi nå at kommunen må legge til rette for at vi får merket en tilsvarende kyststi videre til gamle Drøbak via Elleskjær, Torkildstranda og Rosekollen. Vi tror at en sammenhengende merket tursti fra Strandveien til Ramme Gård vil være et fantastisk bidrag til frilufts- og reiselivet i regionen.

Miljøpartiet De Grønne mener at naturen har en egenverdi og at dette er et perspektiv som blir litt borte i diskusjonene omkring markagrense i Frogn. VI har dessverre liten kunnskap om hva slags kvaliteter og betydninger Frognmarkas naturlige leveområder har i et i lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Mindre inngrep her og der i Frognmarka har på sikt stor betydning for lokalt sjeldne eller nasjonalt sårbare arter. I tiden fremover må Frogn i større grad innrette seg med å bygge tettere og med mer kvalitet i allerede nedbygde områder. Vi må ta godt vare på Frognmarka for fremtiden.