Dyrløkke: Nærmere Paradis kan vel ingen politiker komme enn det idealsamfunnet som ble skissert av kommunens folkevalgte. Unntaket er kanskje KrFs Bente Bjerknes, som muligens har spesielle kontakter. Men den kommunen som ble tegnet, overgår langt ambisjonene Frogn har om å bli blant landets ti beste kommuner på enkelte områder. Kommer de i mål med planene, vil de definitivt toppe listen og bli en foregangskommune for hele landet.

Politikerne skal ha honnør for at de la fram sine budskap på en forståelig og velbegrunnet måte. De klarte også få debatten til å første rekke å dreie seg om kommunale saker. Selv de fylkeskommunale sakene kom i bakgrunnen, selv om spørsmålene rundt transport og kollektivtrafikk i første rekke er et fylkeskommunalt anliggende i samarbeid med Ruter.

Kveldens dirigent, Espen Olafsen skal også ha ros for å lede debatten på en slentrende og humoristisk måte, samtidig som han klarte å holde debattantene innenfor de fastsatte tidsrammene godt hjulpet av en dommerfløyte.

Kommunevalget handler også om hvem som skal være ordfører i den kommende fireårsperioden. I første rekke går kampen mellom dagens ordfører Haktor Slåke (H) Rita

Hirsum Lystad (Ap). Men også Venstres Line Stokholm og Senterpartiets Hans Kristian Raanaas meldte seg på i løpet av tirsdagens debatt.

 

Vi trenger innflyttere

Det var under delen om boligbygging de største forskjellene mellom partiene ble avdekket.

Det var Kolstad-utbyggingen og det inngrepet det ville bety for Frognmarka, blant annet ved en etablering av en tverrvei som bekymret en del av debattantene. Her kom det flere innspill fra salen som markerte et negativt standpunkt til utbygging som berører Frogn-marka.

Mens det i det store og hele var bred enighet om utbygging langs Ullerudsletta, utvikling av Drøbak by og boligetablering i Nordre Frogn og da spesielt i Dal-området for å opprettholde skole og lokalsamfunn. Sosial boligbygging for å få ungdom inn på boligmarkedet var også på

partienes liste, og ikke minst å bygge for å øke tilflytningen til Frogn og Drøbak for å unngå forgubbing i kommunen.

Gode oppvekstvilkår

Da debattantene penset seg inn på temaet om skole og oppvekst, var det stor enighet om å opprettholde de eksisterende skolekretsene. Det var også stor stemning for å opprettholde

Dal skole. Der ble også ønsket om en ny barnehage luftet. Det ble vektlagt at barn skulle ha skole- og barnehageplass i nærmiljøet. Behovet for flere lærere i skolen, kanskje med et to- lærertilbud per klasse. Ap slår som kjent et slag for gratis skolemat. Flere møteplasser for barn og unge sto også på programmet. Det ble også nevnt at behovet er tilstede for en helsesøster med daglig kontortid, og et tilbud for psykisk helse.

 

Bygg omsorgsboliger

I debatten rundt helse og omsorg gikk grunntonen på å styrke hjemmetjenesten, og bemanningen på Ullerud. Her foreslo Frps representant Grethe Reinhardsen en statlig finansiering av sykehjemmet. En løsning flere kommuner hadde gode erfaringer med.

Omsorgs- og seniorboliger med bemanning var også et gjennomgående ønske fra partiene. Frp, Høyre og Venstre var også positive til fritt brukervalg mellom offentlige og private tjenester. Det var også stor enighet om å få en pallativ avdeling på Ullerud, og en kreftkoordinator i kommunen. Kampen mot mobbing var også et sentralt punkt.

Mer næringsliv

Under punktet om næringsutvikling kom det flere innspill om å etablere et parkeringshus i flere etasjer på bankløkka for å gjøre det enklere for næringsdrivende i byen, og for å få flere til å etablere seg med næring. Det ble også fremmet ønsker om å utvikle Måna som næringsområde, og om å etablere flere innfartsparkeringer i kommunen. Skattene i gamle Drøbak var det enighet om å bevare, og en utvikling av turismen med tilbud både sommer og vinter sto også som et punkt hos flere av partiene. Det var også ønsker om et større søkelys på kunst- og kulturturisme. Drøbak City må beholdes som en mur mot handelslekkasje fra kommunen ble også framholdt fra debattantene.

Bedre kollektivtilbud

Siste post på programmet dreide seg om samferdsel. Bedre parkering, flere innfartsparkeringer og hyppigere bussavganger var blant det som ble tatt opp. Førerløse busser og kollektivtransport på sjøen kom opp som tema. Det samme gjorde etablering av et bysykkeltilbud. MDG ville gjerne ha miljøgater i Drøbak og redusere biltrafikken. El-busser, matebusser, førerløse busser og en ringbuss var også blant ønskene, og selvsagt bedre kollektivtilbud mellom Drøbak og Dal. Et nytt tunnelløp sto også på listen. Her ble det også diskutert muligheten for en rørbro. Et alternativ som har kommet opp i dagen den siste tiden, og som kan være et godt alternativ til et nytt tunnelløp.