Vi ser hva ordfører Ola Nordal i Ås sier om at personer med demens skal få bo hjemme så lenge som mulig. Ingen er uenig i det, men det forutsetter gode dagtilbud, tilpassede hjemmetjenester, utbygget BPA-tjeneste og/eller at finnes en pårørende der hjemme som kan bruke stor del av sin tid og sine krefter på å ivareta den syke.

På et eller annet tidspunkt vil det bli behov for mer omfattende tiltak, og dag er det få tilbud mellom å bo hjemme og komme på sykehjem. En utfordring for yngre personer med demens kan være hjemmeboende barn som får krevende omsorgsoppgavene og ikke minst ektefelle som ikke kan fortsette i jobb.

For yngre personer med demens er det ingen tilpassede bo- og aktivitetstilbud i Follo.

Det sies at det er så få yngre mennesker med demens. Iflg. Demenskartet til Aldring og Helse er det ca. 110 personer under 70 år med demensdiagnose i Follokommunene. I aldersgruppen 70–74 er det ytterligere 390 personer. Og tallene vil øke de neste årene. På denne bakgrunn håper vi ledelsen i Follokommunene kan gå sammen om å etablere et faglig godt og verdig tilbud til denne sårbare gruppen mennesker og deres pårørende.