Trafikkulykke på E6

To biler involvert i ulykken.