For at det skal være trygt å anløpe med rutegående hurtigbåtene, foretas det regelmessige tilstandskontroller av brygga der båten legger til.

I et brev til Frogn kommune skriver Ruter at det etter havneloven er brygge-eier som har ansvaret for å gjennomføre tilstandskontroll og for å gjennomføre utbedringer "slik at sikker drift kan gjennomføres".

Sikrer trygge anløp

Ruter har i dag en bryggeavtale med Oslo Havn, som gjennomfører en årlig tilstandskontroll av sine brygger. Det er også inngått avtale med Asker.

I brevet skriver representanter fra Ruter: "Vi kjenner ikke til Frogn kommune sine rutiner for tilstandskontroll av Drøbak brygge, men for å kunne opprettholde tilbudet er Ruter avhengig av at dere som bryggeeier foretar regelmessige tilstandskontroller slik at det er forsvarlig å anløpe med de rutegående hurtigbåtene."

De skriver videre at Ruter i 2021 gjennomførte en tilstandskontroll av alle bryggene som brukes av hurtigbåtene og at kontrollen viste at Drøbak brygge var i god stand.

Hurtigbåt-operatøren Norled gir Ruter tilbakemeldinger om feil og mangler de observerer på bryggene, men de gjennomfører ingen kontroll av bærende konstruksjoner.

Ruter ber om en tilbakemelding fra Frogn kommune om at tilstanden på Drøbak brygge er tilfredsstillende, slik at det vil være trygt å anløpe med Ruters hurtigbåter i 2023, og anmoder om svar før 1. februar, da da Ruter da starter planleggingen av årets sommertilbud.

Trenger robot i Drøbak

Viken fylkesting har vedtatt at hurtigbåtene skal seiles på batterielektrisk drift fra sommeren 2024. Ruter har utløst opsjon og inngått endringsavtale med sin operatør Norled fra 1. juli 2024.

"Fra denne dato vil båtene ha et batterielektrisk fremdriftssystem. Dette som en del av Ruters arbeid med å fase ut bruk av fossil energi," skriver Ruter i brevet som er undertegnet senior prosjektleder Halvor Jutulstad og Bjørn Oscar Unander, leder plan og infrastruktur.

Dagens båter vil bli ombygd slik at de vil være dimensjonert for å kunne håndtere batterivekten.

Båtene vil bli forlenget med nærmere 10 meter, mens bredden blir uendret. Norled søker Frogn kommune om tillatelse til å sette ut en batteribytterobot på Drøbak brygge slik at båtene kan bytte batteri i Drøbak.

Roboeten skifter batteripakken på hurtigbåtene i løpet av tre minutter. Dette er en løsning som reduserer belastningen på strømnettet, og man unngår at ferjene får lang ladetid.

Dispensasjonssøknad om å plassere denne ved Havnegata 4, er sendt Frogn kommune fra ingeniørfirmaet Petter J. Rasmussen AS.

Som en følge av at båtene blir tyngre, vil også den støtlast som bryggene kan bli utsatt for øke. Bryggene må derfor være dimensjonert for å tåle en større støtlast enn i dag.

I den forbindelse ber Ruter Frogn kommune som brygge-eier å vurdere om brygga i Drøbak må forsterkes.

I 2015 sjøsatte Norled verdens første helelektrisk ferge, MF Ampere. En rekke nye batteriferger er under oppseiling.

Norled AS er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier. Selskapet har 80 fartøy, og driver ferje- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms.

Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi. Selskapet har mer enn 1000 ansatte og omsetter for 2 milliarder kroner årlig. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og kontorer i Bergen og Oslo.

Norled er eid av det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.
Selskapets visjon er : De beste reiseopplevelser gjennom nyskapende og bærekraftige løsninger og stolte medarbeidere