Bakgrunnen for hele skolestruktursaken er kommunens ønske om å spare penger. Som et ledd i dette er det foreslått å slå sammen Seiersten og Dyrløkkeåsen ungdomsskole. En nylig avlagt rapport i kommunes regi viser at dette i beste fall gir en symbolsk besparelse.

Frogn-skolen er rangert som en av landets beste skoler, likevel vurderer kommunen radikale endringer for elevene våre for knapper og glansbilder!

Det sier seg selv at endringer i skolestrukturen kun bør gjennomføres når det kan dokumenteres at man vil oppnå betydelige økonomiske besparelser mens man fremdeles sikrer et like godt tilbud til elevene. Kommunen kan ikke endre på en velfungerende skole hvis de økonomiske besparelsene i beste fall er minimale, mens ulempene for elevene kan være betydelige.

Utredningen kommunen har fått gjennomført viser en potensiell, men høyst usikker, besparelse ved sammenslåing av ungdomsskolene på i underkant av 6 millioner i året eller omtrent tre prosent av Frognskolens totale driftsbudsjett. For å sette dette ytterligere i perspektiv gikk kommunen nærmere 60 millioner i pluss på fjorårets totale driftsbudsjett. På ett år har kommunen dermed spart inn like mye som ungdomsskolesammenslåingen vil spare inn på ti år.

En ting er den mulige besparelsen, men hva med kostandene?

Tidligere fremlegg fra rådmannen indikerer at det vil koste 30 til 70 millioner i investeringer for å oppgradere Seiersten ungdomsskole for å gjøre plass til elevene fra Dyrløkkeåsen. Dette er imidlertid ikke utredet og overslaget må derfor antas å være høyst usikkert. Vi har alle Bølgen friskt i minnet – gjennomføring av nye store byggeprosjekter kan dermed ikke vedtas uten en grundig vurdering av kostnadene.

I tillegg til manglende kostnadsvurderinger er det heller ikke lagt frem en vurdering av hvordan selve sammenslåingen vil gjennomføres. Seiersten ungdomsskole er ikke dimensjonert for den økte elevmassen. Kommunes rapport viser ikke til konkrete planer for utbyggingen og utbedringen av Seiersten ungdomsskole. Vi er oppriktig bekymret for tilgangen på tilstrekkelige inne- og utearealer. Skolens arealer har avgjørende betydning for både elevers og læreres helse og trivsel. Kommunen må også hensynta utfordringene for skolemiljøet, og de manglende valgmulighetene som kommer ved å kun ha en ungdomsskole i kommunen.

Vi ser ingenting i kommunens rapport som tilsier at sammenslåingen vil gi en bedre ungdomsskole enn de vi har i dag. Vi minner om at sammenslåingen av ungdomsskolene vil berøre alle elevene i kommunen og at kommunen må ikke glemme det aller viktigste utgangspunktet – hva er elevenes beste i denne saken?

Så da er vårt spørsmål til kommunen: Hva vil sammenslåingen koste, er det praktisk gjennomførbart og er det virkelig verdt det?