NAV Nesodden får mange henvendelser for tiden med spørsmål om hvordan vi bidrar for å ivareta de svakeste i samfunnet i en tid der prisene øker på mange nødvendigheter. Det blir rapportert om stor pågang hos matsentraler, og mange er bekymret over renteøkninger og strømprisen.

Selv om det klart er grunn til bekymring når vi nå går inn i vinteren, finner vi også mange lyspunkter i statistikken til NAV. For eksempel har vi rekordlav arbeidsledighet, og andelen som er arbeidsledige over lang tid, er nå nesten nede på samme nivå som før pandemien. Vi ser også at antallet personer som lever av arbeidsavklaringspenger går nedover. Sykefraværet var i andre kvartal omtrent der vi var før pandemien. Når det gjelder antall personer som må benytte seg av samfunnets siste sikkerhetsnett – økonomisk sosialhjelp – har vi hatt en liten økning i år, men dette er på grunn av at et stort antall flyktninger fra Ukraina har fått penger til livsopphold gjennom denne ordningen. Blant de som har minst, har flere i år fått rett til bostøtte, og mange får mer i bostøtte enn tidligere. I tillegg er det lagt til en strømstøtteordning på bostøtten som ser ut til å gjøre at mange greier å håndtere regningene sine.

Når vi ser situasjonen under ett er det i dag flere av innbyggerne våre som har en bedre og mer forutsigbar økonomi enn ved starten av året. Flere er i arbeid, og flere av dem som har vært avhengige av midlertidige ytelser, har fått varige ytelser.

Den gruppen som vil merke de økte prisene mest i tiden fremover, er personer med lav inntekt og høy gjeld. Selv om matprisene har gått opp, utgjør dette lite i forhold til renteøkningene og galopperende strømpriser. Det er i denne delen av befolkningen vi ser for oss at mange må gjøre harde prioriteringer fremover.

Noe som vi i NAV bekymrer oss over, er hva som skjer dersom lokale bedrifter må legge ned driften på grunn av høye strømpriser. Flertallet av befolkningen har nok muligheter til å prioritere eller ta ut verdier slik at de kan håndtere prisøkningen. Dersom folk mister jobben og inntekten, får vi igjen en kraftig økning i personer som er avhengige av ytelser fra NAV.

Hvordan et gode som strømstøtte utformes og fordeles, er et politisk spørsmål som NAV har liten innvirkning på. Forhåpentligvis er tilskuddene som ble lansert av regjeringen i dag, tilstrekkelig for at de fleste av våre lokale private arbeidsgivere kan opprettholde driften. Skal vi oppnå målet om at flest mulig av våre borgere skal være selvhjulpne og inkludert i arbeidslivet, er vi helt avhengig av at våre samarbeidspartnere i det private næringslivet også har rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde driften og slik skape arbeidsplasser.