Arbeidsplasser har høy prioritet for Arbeiderpartiet, og vi ønsker vi det legges stor vekt på dette når Fagerstrand skal utvikles til Nesoddens sørlige kommunesenter. Her har vi en sjelden mulighet til å legge til rette for næring som krever beliggenhet ved sjø. I tillegg mener vi det er viktig å etablere arbeidsplasser nær der folk bor, kortere reisevei gir bedre livskvalitet og er bra for miljøet.

I dag er vi 3300 innbyggere på Fagerstrand. Gitt videre planlagt utbyggingstakt vil innbyggertallet være doblet om 20 år.

Historisk har det vært god balanse mellom arbeidsplasser og folk på Fagerstrand, i senere tid er antallet arbeidsplasser redusert. For å gjenopprette balansen må vi planlegge for næring og arbeidsplasser først. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette både for eksisterende bedrifter og nyetableringer og det blir viktig å trekke aktuelle bedrifter med i utviklingen av arealene. På sjøsiden er yrkesdykkerskoles behov særdeles viktige og bør avklares før videre planlegging.

I dag er det ca. 600 fulltids arbeidsplasser, (FTE), på Fagerstrand. For å opprettholde forholdet innbyggere /arbeidsplasser fremover må vi etablere 600 nye FTE innen 20 år. For å hente tilbake noe av det som er bygget ned må vi sikte høyere.

I lys av dette mener vi det er avgjørende at det legges til rette for næringsvirksomhet før det åpnes for boligutvikling på Fagerstrand Sjøside og at halvparten av totalarealet på Sjøsiden forbeholdes næring. Prinsippet for utnyttelse må være næring nærmest vannet/brygga, boliger lenger opp.

Nesodden arbeiderparti ønsker å utvikle Fagerstrand sentrum med en kombinasjon av bolig, næring og offentlige tilbud. Vi vil gå inn for at det området på Fagerstrand som ligger innenfor vekstgrensen, men nå er sonet til næring, skal sones om til kombinert formål. Dette vil sørge for nok boligareal nært sentrum og øvrig bebyggelse.

Det er et overordnet prinsipp for Arbeiderpartiet at kommunen skal styre utviklingen gjennom god kontakt med befolkningen og i samarbeid med politikerne.

For Fagerstrand mener vi at kommunen også bør jobbe for å finne næring/industri til sjøsiden. Her trengs flere større arbeidsgivere for å nå 600 nye FTE på Fagerstrand.

Videre må kommunen legge til rette for fremtidig behov ved Munkerud næringspark.

Av de som er etablert her i dag er det flere som ønsker å utvide og har behov for større arealer. Dette må prioriteres.

Arbeiderpartiet vil gi Fagerstrand en helhetlig plan med betydelig næringsutvikling på sjøsiden.