Gå til sidens hovedinnhold

Venstre vil ha sterkere vern i Drøbak

Artikkelen er over 1 år gammel
Debatt

Områdeplan for Gamle Drøbak skal nå til fornyet 1.-gangsbehandling i Hovedutvalg for Miljø, Plan og Byggesaker (MPB), og Venstre vil i den anledning fremme forslag som vi mener vil styrke vernet i Gamle Drøbak.

Venstre mener at Rådmannens omarbeidete forslag til områdeplan for Gamle Drøbak er blitt en bra plan. Verneverdiene er tydeligere definert og differensiert med 18 ulike hensynssoner og fire ulike arealformål for bebyggelse. Vi mener dette gjør planen til et bedre styringsverktøy enn dagens plan og det forrige planforslaget fra rådmannen.

Samlet sett gir planen en bra løsning på innsigelsene som har kommet fra overordnete myndigheter og den tar opp i seg merknader fra forrige høringsprosess samt lokalt vedtatte føringer bl.a. fra kommuneplanens samfunnsdel og klima- og energiplanen.

Planen for Gamle Drøbak har en lang og broket historikk. Frogn Venstre v/undertegnede fremmet i MPB for sju år siden i 2012 et forslag om å starte opp planarbeid for å revidere planen for antikvarisk spesialområde fordi dagens plan for antikvariske spesialområde hadde for mange hull og var et for dårlig styringsverktøy. Hele planprosessen har vært en svært krevende øvelse og tatt altfor lang tid. Og da vi behandlet planen sist i 2017, så fremmet Høyre så mange endringsforslag til reguleringsbestemmelsen at det kom innsigelser. Det måtte gå galt, noe vi også advarte om.

Venstre støtter planen i hovedsak, men vil fremme forslag for styrke vernet ytterligere. I Gamle Drøbak må vi sikre et strengt vern. Vi ønsker derfor at det skal være et generelt riveforbud, og foreslår at dette legges inn som en generell bestemmelse. Det skal være gode grunner til å fravike fra dette. Vi vil også foreslå endringer i enkelte formuleringer som f.eks. «skal søkes bevart» endres til «skal bevares».

Venstre vil videre gjøre endringer i den foreslåtte kystkulturstien. Vi ser ingen grunn til å legge stien foran Tollboden fordi det vil hindre Universitetets drift. Vi ser heller ingen grunn til å bygge gangbroer forbi husene i Badehusgata 7 og 9 fordi vi mener det vil medføre krevende saker om grunnerverv og fordi det vil bli uforholdsmessig dyrt å bygge gangbroer som skal hektes utenpå bebyggelsen mot sjøen. Kyststien må gå gjennom Badehusgata – det er jo verdens fineste kyststi!
Det er nå på tide å få lagt den omarbeidete plan ut til offentlig ettersyn og vi ser fram til å motta høringsinnspill fra alle berørte parter før planen endelig skal vedtas.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.