Rett før påske, 12. april, var Norges overforbruksdag. Verdens overforbruksdag var i fjor 1. august, og det er enda ikke beregnet når den kommer i år. Overforbruksdagen er dagen vi har brukt opp vår kvote av verdens ressurser for året, inkludert det verden tåler av forurensning og utslipp. En annen måte å si det på er at om resten av verden hadde hatt et tilsvarende forbruk som oss hadde vi trengt over tre jordkloder. Likevel har stortingsflertallet som målsetting å øke både det offentlige og det private forbruket.

Resultatet av overforbruket er godt kjent. Det fører til klimaendringer, forsøpling av havene, arealødeleggelser, insekter og en lang rekke plante- og dyrearter som dør ut osv. Vi tapper jorden for ressurser og vi ødelegger mye av det øvrige. Vi henter ut økonomisk vekst nå, men på bekostning ikke bare av natur og dyr, men også på bekostning av neste generasjon, som må rydde opp etter oss. I tillegg får de en fattigere og mer ustabil verden.

For å sikre rimelig grad av velferd og trygghet for barna våre må vi skape et samfunn som tar utgangspunkt i at vi bare har én jord på deling, og at vi må skape mest mulig rettferdighet innenfor den rammen. Likevel var det bare MDG som leverte et forslag til statsbudsjett som sørget for klimagassutslipp på nivå med det FN anbefaler, ifølge tall fra Cicero. De to nest beste partiene lå på rundt halvparten.

Dette tilsynelatende selvsagte, at jorden vi lever på, og dens ressurser, må være rammen for samfunnet vi skaper, er det bare MDG som har som utgangspunkt. De røde og blå er i store trekk enige om en utvikling med økende forbruk, selv om de krangler om fordeling av rikdommen de vil tappe jorden for. Vi må gjerne ha favoritt-ideer om det gode samfunn, men om vi ødelegger jorden så sparker vi også bena under dette.

Rundt 2/3 av de nødvendige tiltakene må foregå på lokalt eller regionalt nivå. Det er når vi sammen tar ansvar for klima- og bærekraftsmål at vi kan få til det som trengs. Uansett handler ikke bærekraftige lokalsamfunn bare om å sørge for klimakutt, men også om å skape et samfunn som er mer robust overfor de endringene som uansett kommer. Vi må dermed slå ring om landbruket og sørge for å øke selvforsyningsgraden vår. Når det blir matkriser i andre land kan vi ikke ta for gitt at vi for kan basere oss på import.

Vi må lytte til klimastreikende ungdommene når de krever en fremtid det er mulig å glede seg til. MDG går derfor inn for en politikk som gir 60 % utslippskutt innen 2030, vi vil si nei til nye oljefelt og sette av 65 mrd. årlig til klimafinansiering i u-land. Samtidig må vi bygge kommunene og lokalsamfunnene våre slik at de blir grønnere og tryggere under endrede forhold. Vi må skape et bærekraftig og robust samfunn, slik at vi sikrer innbyggernes livskvalitet og velferd også for kommende generasjoner.