Nesodden er en del av den såkalte ulvesonen som omfatter Østfold, og en god del av Akershus og Hedmark, uten at det er grunn til å tro at den jevne nesodding føler at rovdyrtrykket er altfor presserende. Selv om det har forekommet både streifulv og en og annen gaupe er det nok ikke så mange som opplever livet på halvøya som å leve i et rovdyrreservat. Så er da heller ikke ulvesonen det.

Hvert år skytes det til sammen mange titalls ulv både innenfor og utenfor ulvesonen, selv om det er fredete dyr. Det er for tiden registrert omtrent 50 helnorske ulv totalt i Norge, pluss noen titalls ulv som lever på kryss og tvers av grensen mot Sverige. I Sverige har bestanden de siste årene vært fallende. Svenske myndigheter mener dette er på grunn av omfattende tyvjakt, og har innført midlertidig jaktstopp for å få bestanden opp til et mer bærekraftig nivå.

Vi ligger både nasjonalt og i vårt område langt under bestandsmålet for gaupe. De siste årene har det bare blitt registrert noen enkeltgauper i Østfold og Akershus, og ingen stabile gaupefamilier som har helt og holdent tilhold på vår side av grensen mot Sverige. At det ikke er bjørn og jerv er normalt. Den alarmerende lave gaupebestanden er ikke normal og svært bekymringsfull. Om det også skyldes at noen legger ut forgiftet åte eller driver med tyvjakt, vites ikke.

Vi tror at nesoddinger setter pris på den lille villmarken vi har og ønsker å ta vare på den. Vi mener dermed at vi bør si nei til all jakt av fredet rovvilt i Nesodden kommunes skoger. Vi snakker da om de delene kommunen står som grunneier for. Andre store grunneiere avgjør dette selv. Miljøpartiet De Grønne har dermed nå levert et forslag om dette, og som kommunestyret skal behandle.

Det kan høres rart ut at det må vedtas at det ikke skal jaktes på fredet rovvilt, for ligger det ikke i navnet at det er fredet og at det dermed ikke kan drives jakt? Dessverre er det ikke så enkelt. Rovviltnemndene, Fylkesmannen og Departementet sier hvert år ja til ganske mye jakt på mange av disse dyra likevel. Jaktlagene må likevel da også ha tillatelse fra grunneier.

Et vedtak om nei til jakt på fredet rovdyr i kommunens skoger, altså på ulv, bjørn, jerv, gaupe og ørn, vil likevel kun stoppe eventuell lisensjakt eller tilsvarende. Med dagens situasjon er nok slik jakt på Nesodden mest en teoretisk mulighet, men et vedtak sender likevel et signal om at vi ønsker å ta vare på de rovdyra som måtte komme. Fylkesmannen vil uansett alltid ha mulighet til å foreta såkalt skadefelling, om det oppstår ekstraordinære rovdyr-situasjoner.

I tillegg til at vi håper at vi får med oss kommunestyret til å vedta at det ikke skal være jakt på fredet rovvilt i kommunens skoger, håper vi også at kommunestyret er med på å oppfordre våre nabokommuner, og andre grunneiere på Nesoddlandet om det samme. Til sammen kan det gjøre en reell forskjell.